facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI 2018/2019

18. 2. 2018
Komplexní vzdělávací program v oblasti VVI 2018/2019

Od dubna 2018 začíná nový ročník Komplexního vzdělávacího programu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VVI), který pořádá společnost alevia. Dvoudenní moduly se konají v Praze, vždy v úterý a ve středu.

Vzdělávací program je určen pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

DTM4 66

Cílem programu je rozšířit teoretické znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti a rozvinout profesní a kariérní růst účastníků modulů. Vzdělávací program kombinuje poznatky průřezové a mezinárodně srovnatelné (principy veřejné politiky, komercializace, ochrana duševního vlastnictví, mezinárodní spolupráce atd.) se specifickými znaky prostředí výzkumu a vývoje v České republice (aktéři a trendy, právní rámec, hodnocení a financování atd.).

Počet účastníků každého modulu vzdělávacího programu je v jednotlivých modulech limitován na cca 20 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu. V průběhu modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Vzdělávací program se postupně věnuje následujícím oblastem: veřejná politika se zaměřením na VVI, právní rámec, transfer znalostí & podpora inovací, komercializací výstupů výzkumu a vývoje, duševní vlastnictví a jeho ochrana, spolupráce s aplikační sférou, management výzkumu, vývoje a inovací, mezinárodní spolupráce, hodnocení a dopady, financování a popularizace & medializace.

Zájemci se mohou přihlásit na jednotlivé moduly dle svého výběru nebo všechny moduly absolvovat jako Master of Public Admistration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI).

Současně probíhají poslední moduly ročníku 2017/2018.

Další podrobnosti včetně přesných termínů a registraci najdete zde.


Zdroj: alevia