facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Práva duševního vlastnictví po brexitu

18. 9. 2017
Práva duševního vlastnictví po brexitu

Evropská komise dne 7. 9. zveřejnila na svých webových stránkách návrh pozičního dokumentu k právům duševního vlastnictví (včetně zeměpisných označení). Dokument obsahuje hlavní principy pozice EU k problematice duševního vlastnictví v rámci vyjednávání se Spojeným královstvím podle čl. 50 Smlouvy o Evropské unii.

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie vytváří nejistotu ohledně rozsahu ochrany některých práv duševního vlastnictví ve Spojeném království, zacházení s přihláškami určitých práv a vyčerpání práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví.

Dohoda o vystoupení by měla zajistit, aby:

  • nebyla podlomena ochrana, kterou mají ve Spojeném království na základě unijního práva majitelé práv duševního vlastnictví s jednotnou povahou v rámci Unie přede dnem vystoupení, vystoupením Spojeného království z Evropské unie;
  • nedošlo ke ztrátě práv souvisejících s řízením (např. právo přednosti) týkajícím se přihlášky práva duševního vlastnictví s jednotnou povahou v rámci Unie, které bude ke dni vystoupení probíhat, při podání přihlášky shodného práva duševního vlastnictví ve Spojeném království;
  • byla dokončena řízení o žádostech o dodatková ochranná osvědčení nebo o prodloužení doby jejich trvání podané ve Spojeném království před datem vystoupení v souladu s podmínkami stanovenými v právních předpisech Unie;
  • nadále požívaly ochranu databáze chráněné v EU a ve Spojeném království před datem vystoupení i po tomto datu a
  • nebylo dotčeno vyčerpání práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví v Unii před datem vystoupení vystoupením Spojeného království z Evropské unie.

Obecné principy

Ke dni vstupu dohody o vystoupení v platnost by měly v souladu s právem Unie platit následující obecné principy:

(1) práva duševního vlastnictví, která mají v rámci Unie jednotnou povahu

  • Majitel jakéhokoliv práva duševního vlastnictví, které má v rámci Unie jednotnou povahu a bylo uděleno před datem vystoupení, by měl být po tomto datu uznán za majitele práva duševního vlastnictví vymahatelného na území Spojeného království a srovnatelného s právem poskytnutým právem Unie.
  • Vzhledem k tomu, že Spojené království v současné době nemá žádnou vnitrostátní právní úpravu týkající se chráněných zeměpisných označení, chráněných označení původu a dalších chráněných názvů týkajících se zemědělských produktů (zaručené tradiční speciality a tradiční názvy pro víno) mělo by z tohoto principu rovněž vyplývat, že Spojené království přijme k datu vystoupení nezbytné vnitrostátní právní předpisy, které upraví trvalou ochranu označení chráněných podle práva Unie před dnem vystoupení. Tato ochrana by měla být srovnatelná s ochranou poskytovanou právem Unie.
  • Provádění tohoto principu by mělo zejména zahrnovat automatické uznávání práva duševního vlastnictví ve Spojeném království na základě stávajícího práva duševního vlastnictví s jednotnou povahou v rámci Unie.
    Prováděním tohoto principu by neměly vzniknout majitelům práv duševního vlastnictví s jednotnou povahou v rámci Unie finanční náklady. Veškerá související administrativní zátěž pro majitele by měla být udržována na minimu.

(2) Přihlášky práv duševního vlastnictví, které mají jednotnou povahu v rámci Unie

Pokud byla přihláška práva duševního vlastnictví s jednotnou povahou v rámci Unie podána přede dnem vystoupení a správní řízení pro udělení dotyčného práva k tomuto datu bude stále probíhat, měl by mít žadatel nárok na zachování práva přednosti ve vztahu k takové nevyřízené přihlášce, pokud bude podána po dni vystoupení přihláška stejného práva duševního vlastnictví ve Spojeném království.

(3) Žádosti o dodatková ochranná osvědčení nebo o prodloužení jejich doby trvání

Po dni vystoupení by měla být osoba i nadále oprávněna získat ve Spojeném království dodatkové ochranné osvědčení nebo prodloužení doby platnosti dodatkového ochranného osvědčení (tzv. pediatrické rozšíření), pokud podala před datem vystoupení v souladu s právem Unie žádost o dodatkové ochranné osvědčení nebo prodloužení doby jeho platnosti u orgánu Spojeného království a správní řízení o udělení příslušného osvědčení nebo jeho prodloužení bude ke dni vystoupení stále probíhat.
Každé takto udělené nebo prodloužené osvědčení by mělo zajistit ochranu rovnocennou ochraně poskytované právem Unie.

(4) Právní ochrana databází

Tvůrci nebo majitelé práv k databázím chráněným podle čl. 7 směrnice č. 96/9/ES v členských státech EU před datem vystoupení by měli ve vztahu k těmto databázím nadále i po tomto datu požívat ochrany v členských státech a ve Spojeném království. Za tímto účelem by se v členských státech EU mělo upustit od požadavků uvedených v čl. 11 odst. 1 a 2, pokud jde o státní příslušníky Spojeného království a společnosti a podniky Spojeného království. Spojené království by nemělo vylučovat státní příslušníky EU a podniky EU z právní ochrany databází ve Spojeném království na základě státní příslušnosti nebo provozovny.

(5) Vyčerpání práv

Práva vyplývající z práv duševního vlastnictví, která byla vyčerpána na území Evropské unie před datem vystoupení, by měla být po tomto datu považována za vyčerpaná na území EU i na území Spojeného království. Podmínky vyčerpání týkající se jednotlivých práv duševního vlastnictví by měly být stanoveny právem Unie. Například ve vztahu k ochranným známkám je právo plynoucí z ochranné známky zakázat její užívání ve vztahu ke zboží vyčerpáno, pokud bylo takové zboží majitelem ochranné známky nebo jeho souhlasem uvedeno na trh v rámci Unie před datem vystoupení.

Celý poziční dokument si můžete přečíst zde.

 

Text vyšel na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví