facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seriál ÚPV: Ochranné známky a jejich právní ochrana II

18. 3. 2017
Seriál ÚPV: Ochranné známky a jejich právní ochrana II

Ve druhém článku o ochranných známkách ukážeme náležitosti podání přihlášky a průběh řízení. Podíváme se také na to, co je to mezinárodní ochranná známka a jak přihlásit ochrannou známku do zahraničí.

Jak se podává přihláška ochranné známky?

Přihláška ochranné známky se podává elektronicky (pokud je opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo je podána prostřednictvím datové schránky přihlašovatele), osobně nebo poštou u Úřadu průmyslového vlastnictví. Pokud je podána faxem nebo elektronicky bez ověřeného elektronického podpisu, musí Úřad obdržet její písemný originál nejpozději do 5 dnů.

Přihláška musí obsahovat:

  • žádost o zápis ochranné známky do rejstříku;
  • název a sídlo firmy (u právnické osoby) nebo jméno a bydliště (u fyzické osoby) přihlašovatele;
  • znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky;
  • seznam výrobků nebo služeb, pro něž má být ochranná známka zapsána. Výrobky nebo služby musí být seřazeny a zatříděny podle tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb (Mezinárodní třídění výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek podle Niceské dohody ze dne 15. června 1957).Mezinárodní třídník je k dispozici na internetových stránkách Úřadu na adrese http://www.upv.cz (odkaz Systémy třídění). Pro účely třídění lze využít i elektronické databáze výrobků a služeb TM-Class (EUIPO).
  • podpis přihlašovatele nebo jeho zástupce.

Jakmile Úřad přihlášku obdrží, vyznačí na ni datum a čas podání. Od tohoto okamžiku má přihlašovatel právo přednosti před každým, kdo by si následně přihlásil shodné označení pro shodné výrobky či služby.

Přihláška dále může obsahovat:

· jméno a adresu zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen;

· adresu pro doručování, má-li být odlišná od uvedené adresy přihlašovatele nebo zástupce. (Adresu pro doručování nelze využít, má-li přihlašovatel nebo zástupce datovou schránku a povaha dokumentů jejich odeslání datovou schránkou nevylučuje.)

Přílohy k přihlášce:

  • tři vyobrazení přihlašované ochranné známky o velikosti A8 až A4 (s výjimkou slovních známek přihlašovaných v běžném písmu);
  • plná moc zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen.

Jak probíhá řízení o přihlášce?

Přihlašovatel ochranné známky je povinen ve lhůtě 1 měsíce ode dne podání přihlášky zaplatit správní poplatek. Není-li správní poplatek zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou. Po podání přihlášky Úřad zjišťuje, zda má přihláška všechny potřebné náležitosti. Pokud shledá vady, které by bránily v dalším řízení (např. nesprávné zatřídění seznamu výrobků či služeb, chybějící plná moc), vyzve písemně přihlašovatele, aby je ve stanovené lhůtě odstranil. Lhůta obvykle činí 2 měsíce.

Jestliže přihlašovatel na výměr Úřadu nereaguje a vady neodstraní, Úřad přihlášku ochranné známky rozhodnutím odmítne. Pokud přihláška nemá takové vady nebo pokud byly přihlašovatelem odstraněny, provádí Úřad tzv. věcný průzkum přihlašovaného označení, kde zjišťuje, zda přihlašované označení není vyloučeno ze zápisu do rejstříku. Jestliže jde o označení, které nemůže být zapsáno do rejstříku, vyrozumí o této skutečnosti přihlašovatele, který se může ve stanovené lhůtě k výměru Úřadu vyjádřit a případně překážku zápisu odstranit. Není-li možné zápisnou překážku odstranit, Úřad přihlášku ochranné známky rozhodnutím zamítne.

Proti rozhodnutí Úřadu lze podat řádný opravný prostředek, tj. rozklad.

Jestliže je přihlašované označení způsobilé k zápisu do rejstříku, je přihláška ochranné známky zveřejněna ve Věstníku Úřadu, který vychází v elektronické podobě jednou týdně. Ve lhůtě tří měsíců od data zveřejnění mohou osoby, do jejichž dříve získaných práv může zveřejněné označení zasáhnout, podat námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku. Okruh osob oprávněných k podání námitek je stanoven zákonem o ochranných známkách. V případě podání námitek musí Úřad rozhodnout, zda jsou námitky odůvodněné a zda přihlašované označení zasahuje do práv osoby, která je podala.

V tom případě Úřad rovněž přihlášku ochranné známky zamítne. Jestliže proti přihlášenému označení nejsou ve stanovené lhůtě podány námitky nebo jestliže byly tyto námitky zamítnuty jako neodůvodněné, Úřad přihlášené označení zapíše do rejstříku ochranných známek. Na základě toho Úřad vydá vlastníku ochranné známky osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

Jaká je doba platnosti ochranné známky?

Ochranná doba zapsané ochranné známky je deset let od data podání přihlášky u Úřadu. Po uplynutí této doby je možné na žádost vlastníka ochranné známky obnovit vždy na dalších deset let. Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává prostřednictvím příslušného formuláře nejdříve v posledním roce její ochranné doby, avšak před datem jejího uplynutí. Za zvýšený poplatek je možné žádost o obnovu zápisu podat ještě do šesti měsíců po tomto datu. Není-li žádost o obnovu zápisu podána, ochranná známka zaniká.

Co je kolektivní ochranná známka?

Kolektivní ochranná známka je označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby členů či společníků právnické osoby nebo účastníků sdružení založené za účelem společného označování výrobků či služeb od výrobků či služeb jiných podnikatelů. K přihlášce kolektivní ochranné známky je třeba přiložit písemnou smlouvu uzavřenou mezi všemi členy či společníky právnické osoby nebo účastníky sdružení, která stanoví podmínky používání kolektivní ochranné známky, včetně sankcí za jejich porušení.

Jak přihlásit ochrannou známku do zahraničí?

Ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem na základě národní přihlášky je platná pouze na území České republiky. Pokud si chce přihlašovatel zajistit ochranu své známky i v jiném státě, musí podat přihlášku ochranné známky přímo u zápisného úřadu příslušného státu nebo musí za dále uvedených podmínek podat u Úřadu žádost o mezinárodní zápis ochranné známky. Třetí možností je podání přihlášky ochranné známky Evropské unie pro celé území Evropské unie, kterou lze podat u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ve španělském Alicante. Podrobné informace jsou uvedeny na http://oami.europa.eu.

Co je mezinárodní ochranná známka?

Ochranné známky zapsané, příp. přihlášené v České republice je možné prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky do některých dalších států na základě dvou mezinárodních smluv, v nichž je Česká republika smluvní stranou, a to Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě.

Madridská dohoda a Protokol k této dohodě zajišťují příslušníkům smluvních stran možnost ochrany jejich známek ve všech smluvních státech Madridské dohody a/nebo Protokolu na podkladě jediné přihlášky, podané u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě (dále Mezinárodní úřad) prostřednictvím příslušného zápisného úřadu původu přihlašovatele.

Formulář žádosti o mezinárodní zápis ochranné známky, seznam smluvních států obou mezinárodních smluv, pokyny pro vyplnění a sazebník poplatků stanovený Mezinárodním úřadem jsou k dispozici v informačním středisku a na internetových stránkách Úřadu. Přihlašovatel vyplňuje pouze žádost o mezinárodní zápis ochranné známky a podává ji u Úřadu, který na jejím základě vypracuje mezinárodní přihlášku ochranné známky. Přihlašovatel musí vedle správního poplatku Úřadu zaplatit zápisné poplatky ve švýcarských francích přímo Mezinárodnímu úřadu.

U přihlášky ochranné známky lze u Mezinárodního úřadu uplatnit právo přednosti z přihlášky ochranné známky v České republice za předpokladu, že mezinárodní přihláška bude u Mezinárodního úřadu podána do šesti měsíců od podání přihlášky v České republice. Mezinárodní zápis může být uskutečněn jen na základě podání přihlášky ochranné známky v České republice, aniž by již musel být proveden její zápis do rejstříku ochranných známek v České republice. Takový mezinárodní zápis je však závislý na následném zápisu předmětné ochranné známky v České republice. To znamená, že pokud nedojde k zápisu známky a řízení o přihlášce ochranné známky v České republice skončí jejím zamítnutím nebo zastavením řízení o přihlášce, bude příslušný mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku ochranných známek vedeném Mezinárodním úřadem zrušen. Rozsah zrušení musí vždy odpovídat výslednému stavu základní národní přihlášky. Bude-li tedy národní přihláška v České republice zamítnuta jen pro část seznamu přihlašovaných výrobků nebo služeb, bude též mezinárodní zápis ochranné známky zrušen jen pro odpovídající část seznamu výrobků nebo služeb a pro zbývající výrobky nebo služby bude ponechán v platnosti.

Po zápisu mezinárodně přihlášené ochranné známky do mezinárodního rejstříku ochranných známek oznamuje Mezinárodní úřad mezinárodní zápis známky všem smluvním státům Madridské dohody a/nebo Protokolu k této dohodě, do nichž je mezinárodní známka přihlašována k ochraně, tj. do těch, které jsou vyznačeny v mezinárodní přihlášce ochranné známky. Smluvní státy mohou do jednoho roku od data oznámení mezinárodního zápisu odmítnout ochranu mezinárodní ochranné známce přihlášené do těchto států, odporuje-li jejich vnitrostátním předpisům.

Doba ochrany mezinárodní ochranné známky je deset let a může být obnovována vždy na dalších deset let.

Po provedení mezinárodního zápisu ochranné známky může její vlastník kdykoli během platnosti mezinárodního zápisu přihlašovat tuto známku do dalších smluvních států Madridské dohody a Protokolu formou tzv. následného vyznačení dalších smluvních států.

Mezinárodní zápis ochranné známky je po dobu pěti let závislý na existenci zápisu téže ochranné známky v České republice. Jestliže dojde k zániku této ochranné známky (uplynutím doby platnosti, vzdáním se práv vlastníka, zrušením, prohlášením za neplatnou) ve lhůtě pěti let od data mezinárodního zápisu, bude i její mezinárodní zápis v mezinárodním rejstříku zrušen. To platí i v případě, že se vzdání se práv k ochranné známce ze strany vlastníka, její zrušení nebo prohlášení za neplatnou týká jen části výrobků a/nebo služeb, pro něž je národní ochranná známka zapsána. V případě zrušení mezinárodního zápisu z důvodu jeho závislosti na základním národním zápisu nebo na základní národní přihlášce je jeho vlastník oprávněn ve lhůtě tří měsíců od data zrušení požádat o přeměnu mezinárodního zápisu na národní přihlášky ochranných známek ve vyznačených smluvních státech. O přeměnu se žádá přímo u zápisných úřadů jednotlivých států, které jsou v takovém případě povinny uznat datum mezinárodního zápisu ochranné známky jako datum podání národní přihlášky.

Podrobné informace o podmínkách a průběhu mezinárodního zápisu jsou dostupné na internetové adrese WIPO www.wipo.int v sekci Trademarks.

Od 1. října 2004 je možné formou mezinárodního zápisu přihlásit ochrannou známku rovněž pro Evropskou unii jako celek tím, že přihlašovatel v žádosti o mezinárodní zápis vyznačí Evropskou unii. O ochraně známky na území Evropské unie rozhoduje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v Alicante. Jestliže tento úřad odmítne mezinárodní ochranné známce pro území

Evropské unie ochranu nebo účinky mezinárodního zápisu ochranné známky pro Evropskou unii zaniknou, (např. z důvodu prohlášení známky za neplatnou), může přihlašovatel požádat o přeměnu vyznačení Evropské unie jako celku na žádost o následné vyznačení mezinárodního zápisu ochranné známky pro jednotlivé členské státy Evropské unie podle svého výběru. Přihlašovatel si rovněž může určit, zda bude žádat o následné vyznačení v členských státech pro celý seznam výrobků nebo služeb nebo jen pro část tohoto seznamu. Dále se přihlašovatel může rozhodnout pro přeměnu vyznačení Evropské unie v mezinárodním zápisu ochranné známky na národní přihlášky v jednotlivých členských státech. V tom případě žádá o přeměnu přímo u zápisných úřadů těchto států podle nařízení o ochranné známce Evropské unie (European Union Trade Mark).

Žádost o přeměnu vyznačení Evropské unie na následné vyznačení členských států podává přihlašovatel k Mezinárodnímu úřadu prostřednictvím EUIPO ve lhůtě stanovené nařízením o ochranné známce Evropské unie, tj. ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy nastaly rozhodné skutečnosti (např. vydání oznámení o odmítnutí ochrany ze strany EUIPO). Žádost se podává na zvláštním formuláři Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví MM16, který je k dispozici na adrese www.wipo.int. Pro následné vyznačení členských států bude uznáno datum dne, kdy bylo do mezinárodního rejstříku zapsáno datum vyznačení Evropské unie. V důsledku uvedené přeměny budou rozhodovat o přiznání nebo odmítnutí ochrany předmětné mezinárodní oc hranné známce zápisné úřady vybraných členských států Evropské unie v souladu s vlastními známkoprávními předpisy.

Pokud chce vlastník ochranné známky získat pro tuto známku ochranu ve státě, který není smluvním státem Madridské dohody a/nebo Protokolu k této dohodě, musí žádat o její registraci tzv. národní cestou, tedy přímo u úřadu průmyslového vlastnictví tohoto státu, zpravidla prostřednictvím tamějšího oprávněného zástupce a podle vlastních známkoprávních předpisů tohoto státu. Tímto způsobem lze přihlašovat ochranné známky i do jednotlivých států, které jsou členy Madridské dohody a/nebo Protokolu k této dohodě, jakož i do jednotlivých států Evropské unie.

Rešerše na ochranné známky

Zájemce si může u Úřadu objednat zpracování rešerše na ochranné známky slovní, obrazové a kombinované, a to nejen pro území ČR (tj. ochranné známky národní, mezinárodní s designací pro ČR a EU a ochranné známky Evropské unie), ale také pro území vybraných zemí celého světa. Jedná se o informativní rešerši, jejíž součástí není vyjádření Úřadu týkající se zápisné způsobilosti předmětného označení ani možných rizik souvisejících s případným podáním přihlášky ochranné známky. Přesto může rešerše potenciálnímu přihlašovateli pomoci získat přehled o existujících starších právech, která by mohla ovlivnit řízení o přihlášce ochranné známky.

Objednávku známkové rešerše s platností na území ČR i v zahraničí lze podat pouze písemně. Cena zahrnuje paušální poplatek za zpracování a tiskové výstupy podle ceníku služeb Úřadu plus poštovné a balné. Standardní lhůta pro vyhotovení rešerše je 30 dnů a za příplatek lze požádat o expresní zpracování rešerše do 3 dnů nebo do 24 hod.

Rešerše jsou prováděny ve zdrojích volně dostupných na Internetu (databáze národních úřadů) nebo v komerční databázi Corsearch. Lze též provést historickou rešerši na zaniklou OZ. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na pracovníky odboru patentových informací (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 220 383 430).

 

V dalším článku ze seriálu ÚPV se budeme zabývat právní ochranou technických řešení.

UPV

Informační brožury ke stažení naleznete na webu Úřadu průmyslového vlastnictví.