facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seriál ÚPV: Technická řešení a jejich právní ochrana II.

17. 4. 2017
Seriál ÚPV: Technická řešení a jejich právní ochrana II.

V pokračování článku o právní ochraně technických řešení se podíváme na možnosti přihlášení vynálezu do zahraničí. V současné době se nabízejí tři způsoby - národní cestou, cestou evropského patentu nebo cestou mezinárodní přihlášky (PCT). Jaký je mezi nimi rozdíl?

1. Národní cestou

Přihlašovatel může přihlásit vynález přímo v každém státu, ve kterém chce mít vynález chráněn. K tomu je nutno v každém státu zvolit zástupce, který je oprávněn zastupovat přihlašovatele před příslušným úřadem, přeložit popis vynálezu, patentové nároky a anotaci do úředního jazyka tohoto úřadu a zaplatit poplatky. Veškeré informace týkající se přihlášení vynálezu, vlastního řízení o přihlášce a výše poplatků včetně lhůt k jejich placení pak podá zvolený zástupce.

2. Cestou „evropského patentu“

Pokud si přihlašovatel přeje získat patent pouze pro státy, které jsou členským státem Evropské patentové organizace (EPO), pak je možno podat žádost o evropský patent. Smluvními státy EPO jsou k 1. 1. 2016: Albánie, Belgie, Bulharsko, Bývalá republika Jugoslávie - Makedonie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie. Nečlenskými státy, na jejichž území mohou nastat účinky evropského patentu na základě tzv. „systému rozšíření“, jsou Bosna a Hercegovina, Černá Hora. činky evropských patentů mohou nastat také v Maroku a Moldavské republice.

Evropskou patentovou přihlášku může podat každá fyzická nebo právnická osoba a to bez ohledu na občanství nebo bydliště či sídlo. Avšak přihlašovatelé, kteří nemají bydliště nebo sídlo v některém ze smluvních států, musí být zastoupeni při všech řízeních před Evropským patentovým úřadem (EPÚ), s výjimkou podání evropské patentové přihlášky, zástupcem, který je zapsán do seznamu vedeného za tímto účelem EPÚ. Adresář kvalifikovaných zástupců lze objednat u EPÚ.

Evropskou patentovou přihlášku lze podat:

 • u Evropského patentového úřadu v Mnichově nebo v jeho pobočce v Haagu nebo v jeho kanceláři v Berlíně;
 • pokud to právo smluvního státu připouští nebo předepisuje, u ústředního úřadu průmyslového vlastnictví nebo jiného příslušného orgánu tohoto smluvního státu.

Evropská patentová přihláška se podává v jednom z úředních jazyků EPÚ, tj. angličtině, francouzštině nebo němčině nebo, je-li podána v některém jiném jazyce, přeložena do jednoho z úředních jazyků v souladu s prováděcím předpisem, který stanoví pro podání překladu lhůtu 2 měsíců od podání evropské patentové přihlášky. Přihlašovatelé, kteří mají bydliště nebo sídlo na území smluvního státu, jehož úředním jazykem je jiný jazyk než některý z úředních jazyků EPÚ a příslušníci tohoto státu, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí, a podají evropskou patentovou přihlášku v úředním jazyce tohoto státu, tedy i v češtině, mají za určitých podmínek nárok na snížení přihlašovací poplatku o 30 % (obdobně je tomu u poplatku za průzkum). Uvedená 30% sleva platí pouze pro malé a střední podniky, fyzické osoby, univerzity, neziskové organizace a veřejné výzkumné organizace.

3. Cestou mezinárodní přihlášky - PCT

Pokud se týká mezinárodní přihlášky podané podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), pak jediná přihláška podaná například i v Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) plní funkci podání ve všech (designovaných) státech. Po vstupu do národní fáze řízení tak lze získat ochranu až ve 148 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského) (stav k 1. 3. 2016). Mezinárodní přihláška se podává v ÚPV v angličtině, němčině nebo francouzštině, ve stejném jazyku pak musí být i žádost o mezinárodní přihlášku, kterou lze obdržet bezplatně v ÚPV. Přihlášku je možno podat i v češtině s tím, že je nutno do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit překlad do jednoho ze shora uvedených jazyků. Žádost však musí být vždy v jednom z těchto jazyků.

Kde můžete získat další informace?

Zaměstnanci Úřadu průmyslového vlastnictví jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy související s ochranou technických řešení, poskytnout všeobecné informace o jednotlivých institutech průmyslového práva, formálních požadavcích na přihlášky či okolnostech řízení o těchto přihláškách, o správních poplatcích a provádění rešerší.

Úřad průmyslového vlastnictví poskytuje tyto služby:

 • monitorování a stálé zasílání nově publikovaných dokumentů nebo jejich částí
 • rešerše prováděné v národních databázích a databázích komerčních
 • poskytovatelů (STN, EPOQUE):
 • rešerše na stav techniky (podle klíčových slov, znaků mezinárodního patentového třídění atd.)
 • rešerše na právní stav dokumentu
 • rešerše na patentové rodiny
 • rešerše na jméno původce nebo přihlašovatele
 • dotazy a rešerše v databázi národních dokumentů
 • rešerše ochranných známek
 • rešerše na vnější vzhled výrobků

 

UPV

Informační brožury ke stažení naleznete na webu Úřadu průmyslového vlastnictví.