Vytisknout tuto stránku

Avíza výzev Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

20. 1. 2017
Avíza výzev Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil avízo výzev č. 02_16_025 Předaplikační výzkum a č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v Prioritní ose 1. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru.

Předaplikační výzkum

Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou. Text výzvy.

Závazná verze výzvy Předaplikační výzkum, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 2. 2. 2017. Ukončení příjmu žádostí je naplánováno k datu 31. května 2017.

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

Záměrem výzvy je především podpora obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů, propojení výzkumně aplikačních problémů s možnostmi, které poskytují poslední výzkumné poznatky a podpora přenosu společných znalostí a zkušeností k cílovým skupinám. Text výzvy.

Zveřejnění finální podoby výzvy je s ohledem na nutnost nastavení potřebných funkcionalit monitorovacího systému aktuálně plánováno na duben 2017.

 

Zdroj: MŠMT