facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nabídka PhD studia na Farmaceutické fakultě UK

8. 5. 2022
Nabídka PhD studia na Farmaceutické fakultě UK

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy aktuálně nabízí možnost Ph. D. studia v devíti doktorských programech. Spojení farmacie, chemie a biomedicíny zájemcům umožní volbu toho, co jim vyhovuje. Dodatečné přijímací řízení je otevřeno do 5. září 2022.

Farmaceuti, chemici, biologové, lékaři i další vítáni

Studenti se zapojí do výzkumu léčiv, od jejich syntézy či izolace z přírodních zdrojů, přes analytické hodnocení, studium farmakokinetiky zahrnující interakce s transportními a biotransformačními proteiny, až k jejich účinnosti a využití v klinické praxi. Ve vědeckých týmech se potkají se zajímavými lidmi a budou pracovat s nejmodernější špičkovou technikou a vybavením. Mnozí absolventi již dosáhli významných ocenění a úspěchů.

Získají příležitost zapojit se do mezinárodní spolupráce, navštívit pracoviště v zahraničí a poznat zajímavá místa a lidi. Již v prvním roce studia garantujeme základní stipendium ve výši 15.000 Kč měsíčně. A vedle základu nabízíme i celou řada možností, jak stipendium znásobit.

Na Farmaceutické fakultě UK je možné studovat v devíti doktorských programech, které v sobě odráží celý proces vývoje a výzkumu léčiv od jejich designu a syntézy či izolace z přírodních materiálů, přes analytické hodnocení, interakce s transportními a biotransformačními enzymy, až k jejich účinnosti, formám podání a konečně použití v klinické praxi.

Můžete si přečíst, jak hodnotí studium absolventi?

Dodatečné přijímací řízení je otevřeno do 5. října 2022.

Zde se můžete podívat také na témata disertačních prací pro akademický rok 2022/2023.

hp science 2

Studijní programy

Bioanalytické metody

Absolvent doktorského studia Bioanalytické metody je kvalifikovaný zdravotnický pracovník, specializovaný pro práci v klinických laboratořích, laboratořích hygienické služby, biochemických, toxikologických a hematologických laboratořích. Je schopen posoudit klinický význam laboratorních vyšetření a možnou interpretaci jejich výsledků v takovém stupni a rozsahu, aby mohl být konzultantem lékaři při volbě a využití laboratorních metod v diagnostické, terapeutické a léčebně preventivní činnosti.

Bioorganická chemie

Absolvent ovládá základní principy chemických disciplín, má rozsáhlý vědní základ z oblasti organické a bioorganické chemie, orientovaný na organické molekuly, které jsou nezbytné pro život a základní funkce živých organismů, jsou těmito organismy produkovány nebo je mohou ovlivňovat. Uplatní se v akademické sféře a ve státních i firemních laboratořích, zaměřených na organické látky/produkty s definovanými, zejména biologickými, vlastnostmi, tj. primárně v chemickém či farmaceutickém průmyslu.

Farmaceutická analýza

Program je zaměřen na analytické hodnocení léčiv, bioanalytické studie a vývoj analytických metod pro hodnocení nových léčiv. Absolventi si rozšiřují základní teoretické znalosti o farmaceutické analýze a získávají odborné zkušenosti při práci s nejmodernějšími analytickými přístroji. Absolventi budou mít kvalifikaci pro práci v analytických laboratořích farmaceutických společností a výzkumných ústavů, v klinických laboratořích nemocnic i v laboratořích zabývajících se lékopisným hodnocením léčiv.

Farmaceutická chemie

Farmaceutická chemie poskytuje ucelený obraz o léčivech a pomocných látkách chemického charakteru. Poznání a studium vztahů mezi strukturou a účinkem biologicky aktivních sloučenin, umožňuje absolventům tohoto typu studia samostatnou činnost ve všech oborech farmaceutického výzkumu.

Farmaceutická technologie

bsolvent získá ucelený, unikátní přehled o obecných a speciálních zákonitostech tvorby lékových forem, o jejich struktuře a fyzikálně chemických charakteristikách a o využívání matematických a statistických modelů s cílem optimalizace biofarmaceutických charakteristik léčivých přípravků, včetně lokální a časové profilace uvolňování léčiva.

Farmakognosie a nutraceutika

Cílem studijního programu je poskytnout komplexní pohled na látky přírodního charakteru jako zdroje léčiv v humánní léčbě a na nutraceutika – látky získané z potravních zdrojů nebo nových zdrojů surovin, uplatňujících se ve výživě. Cílem studia těchto látek je zjištění možností jejich uplatnění jako fytofarmak, doplňků stravy a potravin nového typu pro normalizaci fyziologických procesů člověka k upevnění zdraví a prevenci chronických onemocnění zároveň s využitím nutrigenomických fenoménů, které se mohou uplatnit při podávání přípravků ve smyslu interakce s potravou a léčivými přípravky (z hlediska klinické farmacie) a ovlivňovat průběh chorob.

Farmakologie a toxikologie

Doktorský program Farmakologie a toxikologie je zaměřen na studium interakcí léčiv s organismem ve smyslu farmakokinetiky, farmakodynamiky a toxicity léčiv. Absolvent programu je odborníkem v oblasti teoretické, experimentální i aplikované farmakologie a toxikologie a vykazuje schopnost samostatné tvůrčí práce a myšlení v dané oblasti. Absolventi mohou najít uplatnění v laboratořích farmaceutického průmyslu, v nemocnicích, v oblastech veterinární a nukleární medicíny, v akademickém/univerzitním prostředí i ve výzkumných ústavech.

Klinická a sociální farmacie

Cílem studijního programu je příprava odborníků v oblasti populační a individuální farmacie. Absolvent zvládá principy a nástroje k dosažení racionálního výběru a užití léčiv, ovládá metodiky farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky, hodnocení zdravotnických intervencí a farmakovigilance a umí hodnotit jak chování zdravotníků, tak pacienta, působí na terapeutickou hodnotu léčiva a dokáže je ovlivňovat.

Absolvent zaměřený na Sociální farmacii se vyzná ve zdravotní a lékové politice a dokáže efektivně využívat jejich nástroje, umí kriticky hodnotit a efektivně využívat informace o léčivech a je schopen sledovat potřeby a marketing současné farmacie z pohledu historie.

Xenobiochemie a patobiochemie

Cílem studia je příprava na vysoce kvalifikovanou výzkumnou práci s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi v oblasti xenobiochemie a patobiochemie a dobrými znalostmi dalších biochemických věd a příbuzných vědních oborů z oblasti farmacie, biologie a medicíny. Absolvent je kvalifikován pro výzkumnou a odbornou práci v laboratořích s biochemickým zaměřením, pro akademickou kariéru vysokoškolského učitele v oboru biochemických disciplín a pro vysoce odbornou práci ve farmaceutických a bioanalytických firmách.

 

Zdroj: Farmaceutická fakulta UK

redakčně upraveno