facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Novinky ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON

20. 2. 2018
Novinky ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje uchazeče o novinkách ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON, která bude vyhlášena 28. února 2018. Program podporuje projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nově se i v programu EPSILON zavádí role tzv. aplikačního garanta známá již z programů ÉTA a THÉTA.

Po vzoru 1. veřejné soutěže programu ÉTA a THÉTA se zavádí role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi. Role aplikačního garanta bude specifikována v Zadávací dokumentaci ke 4. veřejné soutěži EPSILON.

V rámci diskuze s jednotlivými resorty proběhla specifikace prioritních výzkumných cílů, které jsou uvedeny v článku zveřejněném dne 14. 2. 2018. Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, zda a jak jeho návrh projektu naplňuje daný prioritní výzkumný cíl nebo cíl z Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR. V případě, že návrh projektu bude v souladu s popisem prioritního výzkumného cíle daného resortu nebo s cílem z Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, bude návrh projektu v oponentském posudku bonifikován dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci.

Výzkumné organizace mohou, v případě realizace projektů zaměřených na plnění prioritních výzkumných cílů relevantních institucí, kde tyto instituce budou zároveň tzv. aplikačními garanty, spolufinancovat projekt z jiných veřejných zdrojů.

Návrh projektu může získat i další bonifikační body a to za soulad s iniciativou Průmysl 4.0, za prokázání komerčního potenciálu a za přínos pro ekonomiku.

Ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON je stanovena samostatná alokace pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, a to v celkové výši 70 mil. Kč pro první dva roky řešení, tj. 2018 a 2019. Alokace bude využita pro projekty, kde hlavním uchazečem bude výzkumná organizace nebo podnik se sídlem v jednom z vybraných tří krajů. Podmínka pro tuto samostatnou alokaci je, že projekty musí být doporučeny k podpoře.

Dále TA ČR upozorňuje, že uchazeč ke každému hlavnímu výsledku musí doložit jednu povinnou přílohu, a to průzkum trhu. V případě, že je průzkum trhu zpracován tak, že se vztahuje k více plánovaným výstupům/výsledkům, může být k těmto výstupům/výsledkům přiložen. V této příloze musí být jasně uvedeno, kterých výstupů/výsledků se příloha týká. Výjimku tvoří výsledek druhu P - patent, kde je vyžadováno doložení průzkumu trhu včetně patentové rešerše; výsledek druhu NmetS - metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá, kde je povinnou přílohou potvrzení certifikačního orgánu; a výsledek druhu O - ostatní výsledky, kde povinnou přílohou odhad potenciálního využití.

 

Zdroj: TA ČR

logo TACR zakl inv