facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON

20. 2. 2018
Novinky ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON

Technologická agentura ČR (TA ČR) informuje uchazeče o novinkách ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON, která bude vyhlášena 28. února 2018. Program podporuje projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Nově se i v programu EPSILON zavádí role tzv. aplikačního garanta známá již z programů ÉTA a THÉTA.

Po vzoru 1. veřejné soutěže programu ÉTATHÉTA se zavádí role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi. Role aplikačního garanta bude specifikována v Zadávací dokumentaci ke 4. veřejné soutěži EPSILON.

V rámci diskuze s jednotlivými resorty proběhla specifikace prioritních výzkumných cílů, které jsou uvedeny v článku zveřejněném dne 14. 2. 2018. Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, zda a jak jeho návrh projektu naplňuje daný prioritní výzkumný cíl nebo cíl z Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR. V případě, že návrh projektu bude v souladu s popisem prioritního výzkumného cíle daného resortu nebo s cílem z Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR, bude návrh projektu v oponentském posudku bonifikován dle podmínek stanovených v Zadávací dokumentaci.

Výzkumné organizace mohou, v případě realizace projektů zaměřených na plnění prioritních výzkumných cílů relevantních institucí, kde tyto instituce budou zároveň tzv. aplikačními garanty, spolufinancovat projekt z jiných veřejných zdrojů.

Návrh projektu může získat i další bonifikační body a to za soulad s iniciativou Průmysl 4.0, za prokázání komerčního potenciálu a za přínos pro ekonomiku.

Ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON je stanovena samostatná alokace pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj, a to v celkové výši 70 mil. Kč pro první dva roky řešení, tj. 2018 a 2019. Alokace bude využita pro projekty, kde hlavním uchazečem bude výzkumná organizace nebo podnik se sídlem v jednom z vybraných tří krajů. Podmínka pro tuto samostatnou alokaci je, že projekty musí být doporučeny k podpoře.

Dále TA ČR upozorňuje, že uchazeč ke každému hlavnímu výsledku musí doložit jednu povinnou přílohu, a to průzkum trhu. V případě, že je průzkum trhu zpracován tak, že se vztahuje k více plánovaným výstupům/výsledkům, může být k těmto výstupům/výsledkům přiložen. V této příloze musí být jasně uvedeno, kterých výstupů/výsledků se příloha týká. Výjimku tvoří výsledek druhu P - patent, kde je vyžadováno doložení průzkumu trhu včetně patentové rešerše; výsledek druhu NmetS - metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá, kde je povinnou přílohou potvrzení certifikačního orgánu; a výsledek druhu O - ostatní výsledky, kde povinnou přílohou odhad potenciálního využití.

 

Zdroj: TA ČR

logo TACR zakl inv