facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP PIK: II. Výzva v programu Spolupráce - Technologické platformy

10. 2. 2017
OP PIK: II. Výzva v programu Spolupráce - Technologické platformy

Dne 8. 2. 2017 byla vyhlášena druhá výzva programu Spolupráce - Technologické platformy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Jejím cílem je podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Žádosti o podporu budou přijímány od 1. 3. 2017 do 1. 6. 2017.

O podporu mohou žádat účelově zřízená sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Na jeden projekt mohou získat od 500 tisíc do 5 milionů Kč, dotace je poskytována do maximální výše 75 % způsobilých nákladů.

Podporu lze získat na rozvoj národních technologických platforem (TP) vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru. Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy, a to zejména:

  • v oblasti řešení průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví a uplatnění nových technologií (technologický foresight)
  • navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami (ETP) a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti
  • koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů

Za způsobilé výdaje se považují mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, materiál, hardware a software.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy a zároveň většina členů technologické platformy musí mít sídlo na území ČR mimo hlavního města Prahy. Shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) bude ověřena v rámci hodnocení projektu. Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. 1 aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce); žadatel, kterému bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci I. Výzvy Spolupráce – Technologické platformy, nemůže být příjemcem podpory v této Výzvě.

 

Zdroj: API - Agentura pro podnikání a inovace