instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Vyhlášena výzva v OP PIK: Inovace

27. 12. 2017
Vyhlášena výzva v OP PIK: Inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v programu Inovace výzvu na projekty ochrany práv průmyslového vlastnictví a posílení inovační výkonnosti domácích firem.

Cílem Výzvy VI programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

Příjem žádostí o podporu probíhá od 3. 1. 2018 do 31. 12. 2018, pokud poskytovatel podpory nerozhodne jinak. O podporu mohou žádat malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. Dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 100 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak. Míra podpory je pro všechny druhy žadatelů 50 % z prokázaných způsobilých výdajů

Na co lze získat podporu:

zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

  • zveřejnění přihlášky vynálezů,
  • udělení patentů,
  • udělení ochranných známek,
  • udělení užitných vzorů,
  • udělení průmyslových vzorů.

Jaké výdaje je možné podpořit:

  • služby oprávněných zástupců
  • překlady
  • správní poplatky

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • shoda projektu s Národní RIS3 strategií bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z hlediska splnění formálních podmínek přijatelnosti

Text výzvy a veškeré další dokumenty naleznete zde.

 

Zdroj: Agentura pro podnikání a inovace