facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP VVV - Předaplikační výzkum pro ITI

13. 2. 2017
OP VVV - Předaplikační výzkum pro ITI

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zveřejnil dne 10. února 2017 výzvu č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1.

Cílem výzvy je podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi. Podpořené výzkumné záměry budou mít potenciál přispět ke zvýšení kvality života a k řešení velkých společenských témat. Smyslem výzvy je zvýšit potenciál pro využití výsledků v praxi a následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

Celková alokace na výzvu je 1 577 823 530 Kč, přičemž pro jednotlivé aglomerace jsou určeny následující částky:

  • ITI Ústecko-chomutovská aglomerace: 269 000 000 Kč
  • ITI Plzeňská aglomerace: 592 000 000 Kč
  • ITI Hradecko-pardubická aglomerace: 416 411 765 Kč
  • ITI Olomoucká aglomerace: 205 411 765 Kč
  • ITI Ostravská aglomerace: 95 000 000 Kč

Oprávněnými žadateli jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI: organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost a ostatní subjekty.

Minimální délka trvání projektů je 24 měsíců. Ukončení příjmu žádostí je 20. června 2017.

Více informací včetně výzvy a příloh naleznete na webu MŠMT.