facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

OP VVV: Vydávání rozhodnutí pro excelentní výzkumné týmy

18. 12. 2016
OP VVV: Vydávání rozhodnutí pro excelentní výzkumné týmy

Od 12. prosince by mělo MŠMT jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace pro úspěšné projekty ve výzvě Podpora excelentních výzkumných týmů. To sdělil v dopise z 12. 12. 2016 náměstek ministryně Václav Velčovský předsedovi České konference rektorů Tomášovi Zimovi.

Právní akty budou vydány pro projekty, u kterých žadatelé doloží veškerou dokumentaci potřebnou pro vydání právního aktu a provedou úpravu žádosti o podporu dle pokynů řídicího orgánu. Zásadní informací je to, že v případech, ve kterých žadatelé nedostatečně zdůvodní výši administrativních výdajů pro účely stanovení paušální sazby nepřímých nákladů, bude právní akt vydán s povinností úplného vykazování výdajů projektu. V průběhu realizace projektu bude ale možné zažádat o změnu způsobu vykazování výdajů, pakliže příjemce poskytne relevantní podklady.

Mnoho projektů nemělo dostatečně zdůvodněnou výši nákladů kapitole rozpočtu 1.4. Výběrová komise v souladu s pravidly programu doporučila Řídicímu orgánu, aby u těchto případů stanovil individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a dále povinnost administrativní výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu.

Řídicí orgán si je vědom, že stanovení 0 % sazby povede při administraci daných projektů ke zvýšeným nárokům na dokladování jednotlivých výdajů, proto i po konzultaci s auditory Evropské komise umožní příjemcům v průběhu realizace projektu dodatečně zdůvodnit výši administrativních výdajů projektu, s cílem umožnit stanovení paušální sazby nepřímých nákladů. Změna způsobu vykazování výdajů, tj. zavedení paušální sazby v průběhu realizace projektu, bude řešena individuálně na základě podnětu ze strany příjemce.