facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Podpora spolupráce česko-německých projektů

14. 2. 2018
Podpora spolupráce česko-německých projektů

V prosinci 2017 vypsala německá grantová agentura Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) výzvu, která předpokládá financování česko-německých vědeckých projektů v letech 2019-2021. Partneři v Německu se musí zaregistrovat do programu ELAN do 20. března 2018. V České republice vyhlásí výzvu Grantová agentura ČR na konci února.

V listopadu 2005 byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Cílem této smlouvy je navázání, resp. zvýšení míry spolupráce v oblasti vědy a výzkumu mezi vědci a institucemi obou zemí, usnadnění výměny informací, dovedností a technik v oblastech společného zájmu. Dohoda o spolupráci zahrnuje všechny oblasti vědy a techniky. Mohou se jí účastnit všichni vědečtí a akademičtí pracovníci, kteří splňují kritéria pro grantovou podporu z DFG a GA ČR. Spolupráce je zaměřena na společné bilaterální grantové projekty. Návrhy mezinárodních projektů jsou do veřejné soutěže podávány v anglickém jazyce souběžně do obou agentur. Návrhy musí splňovat všechny náležitosti vyžadované DFG a GA ČR.

Vyhlášení soutěže se předpokládá jednou ročně zpravidla na přelomu února a března. Délka řešení navrhovaných projektů je 2–3 roky. Návrhy projektů se musí zakládat na vzájemně komplementárních metodikách a postupech řešení společného projektu.

Návrh projektu musí mít jednoho zodpovědného řešitele na české straně a jednoho na straně německé. Posuzování návrhů projektů probíhá nezávisle u obou národních agentur dle jejich pravidel. Na základě hodnocení návrhu projektu a porovnání jeho kvality s ostatními národními návrhy projektů pro daný kalendářní rok rozhodne o doporučení k financování grantového návrhu projektu každá agentura samostatně.

Grant může být finančně podpořen pouze v případě souhlasného doporučení obou národních agentur. V rámci GA ČR je návrh projektu podáván pomocí on-line aplikace GRIS. Při podávání návrhu projektu se čeští navrhovatelé řídí zadávací dokumentací platnou v příslušném roce podání projektu. Poté projde standardním procesem posuzovacího řízení. Je posuzován peer review systémem a hodnocen příslušnými panely.

O česko-německých výzkumných projektech podpořených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se můžete dočíst zde.

 

Zdroj: Národní portál pro evropský výzkum