Vytisknout tuto stránku

Přihlášky do Ceny předsedkyně RVVI za popularizaci výzkumu 2022

17. 6. 2022
Přihlášky do Ceny předsedkyně RVVI za popularizaci výzkumu 2022

Předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů kandidátů a kandidátek na udělení Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2022.

Cenu předsedkyně Rady uděluje předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „předsedkyně Rady”), přičemž toto ocenění může udělit na základě návrhu nebo z vlastního podnětu. Cenu předsedkyně Rady nelze udělit in memoriam.

Finanční ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje fyzické osobě za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tím, že publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně šířila poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací.

Laureát/ laureátka získá spolu s oceněním finanční odměnu až do výše 500.000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Při výběru kandidáta na ocenění předsedkyně Rady posuzuje počet, rozsah a kvalitu popularizačních veřejných vystoupení a počet, rozsah a kvalitu psaných popularizačních příspěvků včetně popularizace ve sdělovacích prostředcích a různých přednášek pro veřejnost s tím, že bere v úvahu dopad na veřejnost, a to zejména z hlediska podpory dlouhodobých perspektiv výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Požadavky na kandidáta

Návrh na udělení ocenění Cena předsedkyně Rady obsahuje:

  • jméno a příjmení kandidáta,
  • datum narození,
  • životopis,
  • popis celoživotně dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí (v rozsahu do 5 stran).

Navržený kandidát/ kandidátka musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 26870/2022-UVCR musí být doručeny nejpozději do 30. září 2022 v listinné podobě nebo elektronicky na adresu Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím datové schránky.

Další informace jsou dostupné zde.

 

Zdroj: RVVI