facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Větší šance pro "Nováčky" v Programu TREND

22. 2. 2020
Větší šance pro "Nováčky" v Programu TREND

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) prodlužuje možnost podat projekty do druhé veřejné soutěže v Programu TREND podprogram 2 Nováčci. Tyto projekty mají pomoci nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které je doposud nerealizovaly na pravidelné bázi.

Do druhé veřejné soutěže v podprogramu “Nováčci” mohly podávat své návrhy projektů podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč. Možnost podání návrhů projektů byla otevřena od 5. 12. 2019 do 5. 2. 2020. Do soutěže bylo přijato celkem 84 návrhů projektů. Alokace veřejné podpory na tuto soutěž je 120 milionů korun.

Z důvodu administrativně technické chyby při vyhlášení veřejné soutěže padlo v rámci jejího napravení společné rozhodnutí TA ČR a MPO prodloužit termín podání návrhů projektů, a zvýšit tak šanci podnikům začít realizovat vlastní výzkumné aktivity. Spolu s prodloužením doby přijímání návrhů projektů bude také navýšena plánovaná alokace.

Prodloužení doby příjmu návrhů projektů nijak neovlivní již existující návrhy založené v systému ISTA. Subjekty, které již podaly návrhy projektů do ISTA obdrží od TA ČR informační email s podrobnými instrukcemi, jaké kroky je třeba uskutečnit pro úspěšné opětovné podání návrhu projektu.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 20. února v 9:00 hodin a končí dnem 2. dubna 2020 v níže uvedené hodiny:

16:30:00 hod. – pro podání návrhu projektu včetně všech povinných příloh prostřednictvím informačního systému ISTA;

23:59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky:

  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč)
  • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně)

ID datové schránky TA ČR: afth9xp.

Dokumenty spojené s 2. veřejnou soutěží a další informace najdete zde.

 

Zdroj: TA ČR