facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výběrová komise upozorňuje na riziko duplicit v projektech podaných ve výzvě OP VVV: Excelentní výzkum

25. 2. 2018
Výběrová komise upozorňuje na riziko duplicit v projektech podaných ve výzvě OP VVV: Excelentní výzkum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV k výzvě 02_16_19 Excelentní výzkum ze dne 8. 2. 2018, jehož předmětem byla žádost o podporu na projekt Výzkumného centra informatiky ČVUT (RCI) za více než 580 milionů korun. Komise projekt doporučila k financování (s výhradou), ale upozorňuje na riziko duplicit v projektu s již existujícím centrem ČVUT CIIRC.

Zmíněná žádost o podporu byla spolu s ostatními žádostmi v této výzvě projednána Výběrovou komisí již v prosinci minulého roku a přestože projekt získal v hodnocení 237,5 bodů (hranice úspěšnosti činila 233 bodů), nebyl doporučen k podpoře z OP VVV z důvodu identifikovaných duplicit s již realizovanými aktivitami Českého vysokého učení technického v Praze.

Proti tomuto rozhodnutí podala vysoká škola připomínky, které byly na jednání Přezkumné komise dne 29. 1. 2018 vyhodnoceny jako částečně důvodné. V Zápisu z jednání Výběrové komise se dále píše:

Členové Komise se zcela ztotožňují se stanoviskem Výběrové komise ze dne 18. 12. 2017:

„Členové Komise se shodli, že odůvodnění, kterým žadatel zdůvodňuje vytvoření nově navrhovaného výzkumného centra vedle stávajícího, již existujícího centra CIIRC, není dostatečné. Žadatel sice v příloze Vypořádání výhrad z 1. kola hodnocení objasnil organizační umístění RCI ve vztahu k CIIRC, ale toto vypořádání není přesvědčivé. Komise není přesvědčena o tom, že vytvoření dvou samostatných center s obdobným zaměřením v rámci jedné univerzity je správným, zdůvodněným a efektivním řešením pro zajištění pokroku jak v základním, tak potenciálně i aplikovaném výzkumu. Vytvořením nového centra podobného charakteru také zásadním způsobem nebude podpořena excelence v oblasti počítačových věd z hlediska nových postupů a přístupů.“

Jak je v zápisu dále uvedeno, komise byla nucena konstatovat, že duplicitu aktivit obou center není možné z doložených podkladů jednoznačně prokázat. Komise pro posouzení vzájemných vazeb a duplicit neměla dostatek informací zejména o centru CIIRC a vyžádání dalších informací v průběhu procesu schvalování pravidla neumožňují.

Požadavek hodnotitele z 1. kola vyřešit překryv mezi oběma centry definitivním a jasným způsobem zůstává dle názoru Komise nenaplněný a z těchto důvodů zavázala žadatele, aby před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory doložil podrobný rozbor vazeb mezi centrem CIIRC a budoucím centrem RCI, a to až na úroveň konkrétních výzkumných aktivit a jejich výstupů a případného praktického využití.

Komise také konstatovala, že dle stanoviska nezávislého odborníka a cenových ukazatelů ve stavebnictví za rok 2017 je pro typ budovy a rozsah uvažovaných prací rozpočet stavby cca o 40 % předražen a doporučila důkladné posouzení hospodárnosti dotčených výdajů v průběhu realizace projektu.

České vysoké učení technické v Praze již v rámci této výzvy realizuje 3 projekty, kde jsou popsány obdobné aktivity jako v projednávaném projektu. Z jejich popisu ale dle Výběrové komise nelze jednoznačně posoudit, zda se jedná o duplicitu. Komise nicméně upozorňuje Řídící orgán na riziko možných duplicit a opět důrazně doporučuje zvýšenou administrativní kontrolu.

Celý zápis z jednání Výběrové komise dne 8.2. 2018 si můžete prohlédnout zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT