facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vysoké školy dostanou z OP VVV až 15 miliard korun

30. 4. 2017
Vysoké školy dostanou z OP VVV až 15 miliard korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dokončilo hodnocení tzv. čtyřvýzvy pro vysoké školy financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Z více než 300 předložených žádostí o podporu bylo 239 úspěšných. Vysoké školy tak dostanou finanční prostředky v celkové výši téměř 15 miliard korun.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začátkem února loňského roku vyhlásilo čtyři výzvy zaměřené na posílení kapacit pro kvalitní výzkum a rozvoj vysokých škol včetně podpory lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Celkový objem finančních prostředků přesáhl 17 miliard korun. Jednalo se tak o vůbec největší výzvu OP VVV, která zahrnovala jak „měkké aktivity“ vysokých škol zacílené na zvyšování kvality, konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, tak s nimi spojené investice. Tato tzv. čtyřvýzva zároveň přispěje k implementaci novely zákona o vysokých školách.

Projekty financované z ESF výzvy pro vysoké školy (3,5 mld. Kč) přispějí ke zkvalitnění a přizpůsobení vzdělávacích aktivit tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám trhu práce. Napomohou snížit neúspěšnost studentů a naopak navýšit počet vysokoškolských studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a etnických menšin. Tyto aktivity bude doprovázet investiční podpora z ERDF výzvy pro vysoké školy (10 mld. Kč), která rovněž umožňuje navázat na projekty z předchozího programového období. Financováno bude například dobudování nebo vybudování nové infrastruktury, dále prostory pro praktickou výuku, přístrojové a materiálové vybavení pro výuku, modernizace učeben, hardwarového i softwarového vybavení nebo odstraňování bariér v přístupu ke studiu.

Projekty financované z výzvy Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace (3,5 mld. Kč) a z výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (550 mil. Kč) vychází ze strategií vysokých škol a RIS3 strategie. Prostřednictvím zatraktivnění zázemí pro výzkum a vývoj ve výuce (například přestavbou, rozšířením prostor nebo nákupem laboratorního zařízení) budou podpořeny doktorské studijní programy. Zároveň budou podpořeny lidské zdroje pro výzkum a vývoj, a to díky tomu, že budou vytvářeny a rozvíjeny výzkumně zaměřené studijní programy, které mohou být připravovány ve spolupráci se zahraničními odborníky nebo odborníky z praxe. Za tímto účelem se také výzkumní a akademičtí pracovníci mohou účastnit zahraničních stáží.

 

Zdroj: MŠMT