facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k vyjádření zájmu o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti zdravotnictví

29. 8. 2021
Výzva k vyjádření zájmu o účast v mezinárodních projektech IPCEI v oblasti zdravotnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest hledají významné inovační projekty v oblasti zdravotnictví, které se v rámci mezinárodní spolupráce zapojí do takzvaných „Významných projektů společného evropského zájmu“ (IPCEI – Important Projects of Common European Interest).

Koncept IPCEI Evropské komise umožňuje podpořit vybrané projekty od aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací až po první průmyslové nasazení. Prvním průmyslovým nasazením se přitom rozumí činnosti, které zahrnují přechod od pilotního provozu k provozu většího rozsahu, nikoli však sériová výroba. Záměrem IPCEI je podpořit výzkumnou a výrobní spolupráci v rámci Evropské unie.

Health IPCEI bylo navrženo v návaznosti na pandemii COVID-19 , která odhalila mnohá selhání trhu EU v době zdravotní krize a vyvolala potřebu urychlit lékařský výzkum i přenos jeho výsledků do lékařské praxe a současně podpořit vybudování evropské výrobní kapacity pro uspokojení poptávky zdravotnických systémů členských států EU. Health IPCEI podporuje rozvoj zdravotnických inovací na evropské úrovni v souladu s prováděním průmyslové politiky EU v oblasti zdraví a řeší tři základní cíle společného evropského zájmu:

  1. Posílení přenosu výsledků zdravotnického výzkumu a vývoje do lékařské praxe s cílem trvale zvyšovat kvalitu péče o pacienty.
  2. Posílení strategické autonomie EU, zejména prostřednictvím vývoje inovativních výrobních procesů v rámci komplexních hodnotových řetězců.
  3. Vybudování kapacity průmyslové výroby, která bude schopná reagovat na potřeby zdravotnictví v případě budoucích zdravotních krizí s cílem posílit odolnost EU bránit se dopadům těchto krizí.

Při posuzování podaných projektových přihlášek budeme sledovat, jak projekty plní kritéria IPCEI, tj. nakolik odpovídají výše uvedeným cílům společného evropského zájmu, do jaké míry představují zcela zásadní inovativní řešení, jak významné jsou z hlediska velikosti a úrovně technologického i finančního rizika, jakou měrou se zapojí do mezinárodní spolupráce a přinesou prospěch nejen pro participující subjekty. Úspěšné účastníky výzvy následně požádáme, aby připravili plné projektové žádosti v souladu s požadavky a pokyny Evropské komise.

Pro Health IPCEI byly stanoveny následující čtyři prioritní oblasti:

  • Modernizace a podpora inovací ve výrobních procesech
  • Inovativní produkty v nových terapeutických oblastech
  • Personalizovaná medicína a zdravotnická technika
  • Připravenost na budoucí zdravotní krize

Výzva je otevřena pro společnosti se sídlem v České republice. Projektové přihlášky se podávají do 15. 9. 2021 do 24:00 dle instrukcí uvedených zde.

 

 

Zdroj: CzechInvest