facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ZEMĚ

26. 5. 2022
Výzva programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo k 25. květnu 2022 již 6. veřejnou soutěž v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství 2017-2025, ZEMĚ, jehož zaměřením je podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií.

Tato vize je naplňována pomocí tří klíčových oblastí:

 • Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji,
 • Udržitelné zemědělství a lesnictví,
 • Udržitelná produkce potravin.

Napříč těmito klíčovými oblastmi bude výzkum zaměřen na devět základních výzkumných směrů: Půda, Voda, Biodiverzita, Lesnictví a navazující odvětví, Rostlinná produkce a rostlinolékařství, Živočišná produkce a veterinární medicína, Produkce potravin, Zemědělská technika a Bioekonomie.

Program je zacílen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, potravinářství, vodního hospodářství a lesnictví, s předpokládanými výsledky vysokého inovačního potenciálu, vedoucími k posílení stability, objemu a kvality produkce, uplatnitelnými v nových produktech, technologiích a výrobních postupech. Program podpoří rozvoj stávajících oborů a technologií i vznik nových poznatků, metod a postupů, což umožní posílit konkurenceschopnost českého agrárního sektoru a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů pro společnost.

Cílem Programu je rovněž zvýšení efektivnosti využívání veřejných prostředků investovaných do výzkumu v agrárním sketoru a zvýšení společenského ocenění výzkumné činnosti.

Uzávěrka příjmu návrhů projektů: 13. července 2022

Datum vyhlášení výsledků: 22. listopadu 2022

Předpokládaný termín zahájení poskytování podpory: 1. ledna 2023

V následujících třech letech se soutěží o celkovou částku 254 000 000 Kč, pro rok 2023 je vyhrazeno 84 000 000 Kč.

Pro klíčovou oblast Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji jsou stanovena témata:

 • Hodnocení přínosů ekologického zemědělství
 • Uhlíkové zemědělství: vázání, dlouhodobé ukládání a vykazování uhlíku v zemědělské půdě
 • Nastavení opatření DZES 5 k ochraně zemědělské půdy před větrnou erozí a vysušováním krajiny
 • Výzkum biomanipulace ekosystému vodárenské nádrže změnou rybí obsádky vysazováním candáta obecného z intenzivní akvakultury (RAS)
 • Identifikace nových relevantních organických polutantů v povrchových a podzemních vodách jako zdrojích pitné a závlahové vody
 • Platba za ekosystémové služby vyplývající z mimoprodukčních funkcí lesa
 • Vyhodnocení hydrologické situace pstruhových revírů na území ČR s predikcí očekávaných změn zoogeografického rozšíření lososovitých ryb v důsledku probíhající klimatické změny

Pro klíčovou oblast Udržitelné zemědělství a lesnictví jsou stanovena témata:

 • Rozvoj sociálního zemědělství v podmínkách českého venkova
 • Precizní zemědělství a digitalizace zemědělského sektoru
 • Technologické a ekonomické problémy spojené se zvyšováním úrovně welfare v chovu prasat
 • Nové postupy managementu ovocných sadů s cílem zvýšit konkurenceschopnost tuzemské produkce
 • Zavedení BAT technologii včetně zaměření na krmné strategie v rámci chovu hospodářských zvířat pro snižování emisí a dalších dopadů na životní prostředí
 • Zavádění moderních mechanizovaných postupů sklizně a pěstování včetně precizního (SMART) zemědělství v produkci zeleninových druhů s cílem zvýšit konkurenceschopnost a eliminovat rizika s nedostatkem pracovníků v zelinářství
 • Zavedení metod odhadu plemenné hodnoty ryb pro zefektivnění šlechtitelské práce v podmínkách české akvakultury
 • Návrh komplexního systému pro budoucí zajištění úspěšné prevence nebo tlumení vznikajících hmyzích kalamit (zejména kůrovcových) v lesích ze strany státu, založený na průběžném hodnocení rizik kalamitního přemnožení škůdců (zejména kůrovců) a včasném uplatnění nezbytných odpovídajících opatření (vč. návrhu těchto opatření a nutných systémových změn)
 • Využití analýz DNA pro účely zachování žádoucí genetické diverzity uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu, genetické charakterizace populací autochtonních druhů lesních dřevin a méně běžných druhů lesních dřevin
 • Stanovení identifikačního postupu pro evidenci ulovené zvěře

Pro klíčovou oblast Udržitelná produkce potravin jsou stanovena témata:

 • Výzkum rizik infekce klíšťaty přenášenými patogeny u lidí a zvířat alimentární a kongenitální cestou
 • Specifikace podmínek rozvozu pokrmů kurýrními službami pro různé formy přepravních obalů s ohledem na jejich mikrobiální profil
 • Stanovení laboratorní metody pro určení druhů hmyzu, určených pro lidskou spotřebu, nebo pro výrobu zpracované živočišné bílkoviny (stanovené v nařízení EP a R č. 2015/2283)
 • Ověření možností prokazování použití ochranných kultur ve výrobě masných, mléčných a rybích výrobků a jejich účinku (dopadu) na jejich kvalitu/vlastnosti/jakost

Více informacní k výzvě naleznete zde

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství (12)

redakčně upraveno