facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva v novém programu TREND bude vyhlášena letos v květnu

3. 4. 2019
Výzva v novém programu TREND bude vyhlášena letos v květnu

Nový program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, který byl schválen usnesením vlády dne 25. března 2019, naváže na program TRIO. Stát v něm podpoří mezinárodní konkurenceschopnost podniků téměř deseti miliardami korun. Garantem realizace Programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, poskytovatelem podpory bude Technologická agentura ČR.

Hlavním cílem nově schváleného Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Vedlejšími cíli Programu je zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity a posílení orientace výzkumných organizací na mezinárodně konkurenceschopný aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost.

Toho bude dosaženo především prostřednictvím podpory výzkumných projektů zaměřených na zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0 v klíčových aplikačních odvětvích identifikovaných strategickými dokumenty a iniciativami České republiky a Evropské unie, především Národní RIS3 strategií.

Program TREND, do kterého stát v letech 2020-2027 vloží téměř deset miliard korun, cílí na podniky a jejich konkurenceschopnost, ale umožní i zapojení pracovišť výzkumných organizací, včetně vysokých škol nebo ústavů Akademie věd ČR.

Zaměření programu

V Programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující technologické znalostní domény:

  • Výrobní technologie (Pokročilé výrobní technologie, Pokročilé materiály, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie)
  • Digitální technologie (Mikro a nanoelektronika, Fotonika, Umělá inteligence)
  • Kybernetické technologie (Zabezpečení a konektivita)

Doba trvání programu

Doba trvání Programu je stanovena na 1. 1. 2020 – 31. 12. 2027. První veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do Programu bude vyhlášena v roce 2019 se zahájením poskytování podpory v roce 2020. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně v období 2020 až 2023 se zahajováním poskytování podpory v letech 2021 až 2024. Předpokládaná délka trvání projektů v Programu je maximálně 60 měsíců. Doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu.

Podprogramy

Pro účely dosažení cíle je Program členěn na 2 podprogramy.

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

V souladu s cíli Programu se podprogram 1 zaměří na podporu tvorby výsledků výzkumu a vývoje a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost, zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb. Hlavním uchazečem v podprogramu je vždy podnik, který má možnost řešit projekt samostatně a nebo ve spolupráci s dalšími podniky či výzkumnými organizacemi.

Podprogram 2 „Nováčci“

Cílem podprogramu je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkumné aktivity ani nákup služeb od výzkumných organizací. Hlavním uchazečem v podprogramu je vždy podnik, který řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací.

Celkové výdaje na program

Celkové výdaje na Program jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží a očekávanou průměrnou intenzitou podpory 65 % a činí 14 923 mil. Kč, z toho 9 700 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu.

První veřejná soutěž

První veřejná soutěž na výběr projektů do podprogramu 1 bude vyhlášena v květnu 2019. Na podporu projektů v této soutěži jsou připraveny cca 2 mld. Kč, maximální výše podpory na jeden projekt bude 70 mil. Kč. Maximální intenzita podpory na projekt bude činit 70 % způsobilých nákladů s tím, že pro jednotlivé účastníky platí omezení podle typu uchazeče (podniky – dle Nařízení Komise EU č. 651/2014, výzkumné organizace – až 90 %); zbylou část svých způsobilých nákladů musí podniky dofinancovat z neveřejných zdrojů, výzkumné organizace z libovolných vlastních zdrojů (tedy včetně ostatních veřejných zdrojů).

Hlavním uchazečem o podporu může být pouze podnik, který je schopen doložit alespoň dvouletou účetní historii (viz praxe v programu TRIO), přitom příslušné účetní výkazy musí být zveřejněny v Obchodním rejstříku, pokud daný podnik má dle zákona o účetnictví takovou povinnost uloženu. Způsobilými náklady projektů budou stejně jako v programu TRIO osobní náklady nebo výdaje, náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje a vybavení (vyjma investičních nákladů), náklady nebo výdaje na služby a další náklady nebo výdaje (režie).

Více informací včetně oficiální dokumentace naleznete zde. Harmonogram Technologické agentury ČR na rok 2019 si prohlédněte zde.

 

Zdroj: MPO