facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva VI programu podpory Partnerství znalostního transferu

27. 3. 2020
Výzva VI programu podpory Partnerství znalostního transferu

Ve středu 25. března 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Výzvu VI programu podpory Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Cílem výzvy je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Výzva směřuje na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Příjemcem podpory mohou být malé a střední podniky a znalostní organizace. Na jeden projekt lze získat dotaci minimálně ve výši 500 tisíc Kč a maximálně ve výši 5 milionů Kč. Dotace bude poskytována maximálně do výše 70 % pro podniky a až do výše 100 % v případě organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Podmínkou je zaměření na minimálně jednu z následujících aktivit:

  • zlepšení výrobních procesů
  • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu
  • zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Podporovány naopak nebudou smluvní výzkum a poradenská činnost.

 

Způsobilé výdaje:

  • pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
  • pro ZO: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
  • ZO může dále uplatnit nepřímé (režijní) výdaje. Způsobilé výdaje pro nepřímé výdaje jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití zařízení znalostní organizace, účetnictví, síťové dodávky apod.

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše dva projekty. Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha. Řídicí orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 150 mil. Kč.

Plný text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Zdroj: MPO a API