facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novela zákona o registru smluv míří do Senátu

30. 6. 2017
Novela zákona o registru smluv míří do Senátu

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve středu 28. 6. 2017 ve zrychleném režimu v prvním čtení novelu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato novela se dotýká také veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí.

Návrh novely byl projednáván jako sněmovní tisk č. 1124 v rámci rozpravy na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna schválený návrh zákona postoupila dne 29. 6. 2017 Senátu jako tisk 161/0. Organizační výbor Senátu stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

V návrhu zákona je doplněn kromě jiného bod m), který říká, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na smlouvu uzavřenou veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou výzkumnou instituci v rámci jiné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

V souladu s  § 20 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách:

(1) Veřejná vysoká škola je povinna majetek užívat k plnění úkolů ve vzdělávací a tvůrčí činnosti. Může jej užívat i k doplňkové činnosti v souladu s tímto zákonem.

(2) V doplňkové činnosti veřejná vysoká škola vykonává za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla veřejná vysoká škola zřízena.

V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že některé veřejné vysoké školy vykazují například příjmy ze smluvního výzkumu v rámci hlavní činnosti, zatímco jiné v rámci činnosti doplňkové.

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích v § 21 stanoví:

1) Veřejná výzkumná instituce je povinna majetek využívat k realizaci hlavní činnosti. K další nebo jiné činnosti může majetek využívat jen, stanoví-li tak tento zákon; další nebo jiná činnost veřejné výzkumné instituce nesmí být hrazena z veřejných prostředků určených na podporu výzkumu.

(2) Veřejná výzkumná instituce může kromě své hlavní činnosti provádět i činnosti, které nejsou výzkumem nebo jeho infrastrukturou, kde

a) další činností je činnost prováděná na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů,

b) jinou činností je činnost hospodářská prováděná za účelem dosažení zisku.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)