facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Prezident podepsal novelu zákona o registru smluv

2. 8. 2017
Prezident podepsal novelu zákona o registru smluv

Prezident republiky v úterý 1. 8. 2017 podepsal kromě jiných předpisů i novelu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato novela se dotýká také veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí.

Novelu projednávala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 1124 a schválila ji 28. 6. 2017 ve zrychleném režimu v prvním čtení. Senát Parlamentu tento právní předpis projednával na své 8. schůzi a na jednání 20. 7. 2017 nepřijal žádné usnesení. Zákon byl 27. 7. 2017 doručen prezidentovi k podepsání. Po podepsání prezidentem bude novela zveřejněna ve Sbírce předpisů České republiky a účinnosti nabude patnáctým dnem po vyhlášení.

Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabyl účinnosti 1. července 2016 a § 6 a 7, týkající se následků uveřejnění a zrušení smluv, nabyly účinnosti 1. července 2017.

§ 3 Výjimky z povinnosti uveřejnění se doplňuje kromě jiných i bod m), který říká, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv se nevztahuje na smlouvu uzavřenou veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou výzkumnou instituci v rámci jiné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

V souladu s § 20 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách:
(1) Veřejná vysoká škola je povinna majetek užívat k plnění úkolů ve vzdělávací a tvůrčí činnosti. Může jej užívat i k doplňkové činnosti v souladu s tímto zákonem.
(2) V doplňkové činnosti veřejná vysoká škola vykonává za úplatu činnost navazující na její vzdělávací a tvůrčí činnost nebo činnost sloužící k účinnějšímu využití lidských zdrojů a majetku. Doplňková činnost nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost činností, k jejichž uskutečňování byla veřejná vysoká škola zřízena.

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích v § 21 stanoví:

1) Veřejná výzkumná instituce je povinna majetek využívat k realizaci hlavní činnosti. K další nebo jiné činnosti může majetek využívat jen, stanoví-li tak tento zákon; další nebo jiná činnost veřejné výzkumné instituce nesmí být hrazena z veřejných prostředků určených na podporu výzkumu.
(2) Veřejná výzkumná instituce může kromě své hlavní činnosti provádět i činnosti, které nejsou výzkumem nebo jeho infrastrukturou, kde
a) další činností je činnost prováděná na základě požadavků příslušných organizačních složek státu nebo územních samosprávných celků ve veřejném zájmu a podporovaná z veřejných prostředků podle zvláštních právních předpisů,
b) jinou činností je činnost hospodářská prováděná za účelem dosažení zisku.

V souvislosti s vykazováním je nutno upozornit na skutečnost, že některé veřejné vysoké školy vykazují například příjmy ze smluvního výzkumu v rámci hlavní činnosti, zatímco jiné v rámci činnosti doplňkové.

Dále se především u smluv s komerčními partnery a odběrateli služeb v různé míře využívá ustanovení § 5 bod (6), které umožňuje z uveřejnění vyloučit metadata, jsou-li smluvními stranami považována za obchodní tajemství. Více informací o podstatě obchodního tajemství si můžete přečíst v článku Karla Čady.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)