facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Generální ředitel/ka Agentury pro podporu podnikání a investic - CzechInvest

16. 3. 2023
Generální ředitel/ka Agentury pro podporu podnikání a investic - CzechInvest

Ministr průmyslu a obchodu jako statutární orgán zřizovatele podle § 33 odst. 4 zákoníku práce a v souladu se zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na generálního ředitele / ředitelku Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Působnost Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (dále jen „CzechInvest“) a hlavní činnosti generálního ředitele agentury CzechInvest:

CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

CzechInvest je národní inovační, investiční a rozvojovou agenturou s úkolem přispívat k přeměně České republiky v ekonomiku založenou na inovacích prostřednictvím podpory vzniku a rozvoje českých inovativních firem a podpory domácích i zahraničních investic se zaměřením na nové technologie a výzkumně-vývojové aktivity. Zároveň má za úkol zajistit rozvoj podnikatelské infrastruktury do takové úrovně, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro přilákání investic ze strategických odvětví a k rozvoji inovačního potenciálu českých firem.

CzechInvest definuje tyto 4 pilíře primární klientské podpory a jeden horizontální.

 1. Podpora start-upů, začínajících podnikatelů a podnikavosti
 2. Podpora rozvoje inovací a globálních ambicí českých firem
 3. Podpora investic s vyšší přidanou hodnotou a podpora kvalitativního růstu stávajících investičních projektů
 4. Podpora přílivu zahraničních venture investic a kultivace českého kapitálového prostředí

Horizontální pilíř: podpora kultivace českého investičního, inovačního a podnikatelského prostředí, příprava a rozvoj odpovídající infrastruktury (především formou revitalizace brownfieldů) pro podnikání a inovace

Hlavním úkolem nového generálního ředitele agentury CzechInvest bude rozvoj inovací s potenciálem globálního úspěchu a pozitivním regionálním dopadem.

Požadavky a předpoklady pro výkon generálního ředitele agentury CzechInvest, které musí žadatel / žadatelka splňovat:

 • být občanem České republiky,
 • být plně svéprávný,
 • být bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje občan, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud jeho odsouzení pro trestné činy nebylo zahlazeno anebo se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen; za bezúhonného se dále nepovažuje občan, který nesplňuje podmínky stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu v ekonomickém zaměření,
 • plynulá znalost anglického jazyka slovem i písmem, znalost dalších jazyků výhodou,
 • alespoň 5 let zkušeností z vyšších manažerských pozic ve státní sféře nebo soukromém sektoru,
 • alespoň 5 let zkušeností z jedné z níže uvedených oblastí a vysoká míra orientace ve zbylých oblastech:
 • oblast podpory investic - lákání zahraničních a tuzemských investic, investiční pobídky a další formy podpory investic v České republice,
 • oblast podpory inovací - zahraniční, národní či regionální zkušenost s řízením či podporou inovací
 • oblast podpory podnikání, podpory start-upů a MSP, venture kapitál, inovační infrastruktura a start-upový ekosystém,
 • orientace v aktuálních výzvách průmyslu České republiky, znalost klíčových hráčů ve strategických sektorech a nových trendech,
 • výborné komunikační dovednosti a diplomatické jednání,
 • přirozený leadership, schopnost motivace svěřeného týmu, otevřená komunikace vůči zaměstnancům a podpora týmu k inovacím,
 • strategické, koncepční a analytické myšlení,
 • odolnost vůči stresu, integrita osobnosti, vyjednávací schopnosti, vysoké pracovní nasazení.

Organizační záležitosti

Výběrového řízení se může účastnit žadatel / žadatelka o funkci generálního ředitele agentury CzechInvest, který ve lhůtě do 30. března 2023 zašle své podklady Ministerstvu průmyslu a obchodu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně podá na podatelnu na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1.

Dále je možné zaslat podklady v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty ministerstva Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: bxtaaw4).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující podklady včetně požadovaných listin musí být označena slovy: „Neotevírat - Výběrové řízení na ředitele / ředitelku agentury CzechInvest".

Požadované podklady, které žadatel musí předložit, jsou:

 • Strukturovaný životopis
 • Motivační dopis včetně možného termínu nástupu
 • Úředně ověřená kopie vysokoškolského diplomu v magisterském studijním programu
 • Dokument prokazující splnění požadované praxe v daném oboru (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem nebo výpis z personálního spisu, který prokazuje aktuálně zastávanou pozici apod.)
 • Vize implementace nové strategie agentury CzechInvest ve formě aktuálních výzev české ekonomiky k řešení, realizačního plánu do roku 2025 a jeho očekávaných výsledků, celkového přístupu ke strategii agentury vč. provazby rozdílných klientů agentury do uceleného systému, vnější i vnitřní komunikaci a nástroje motivace teamu CzechInvestu (Rozsah 3-5 stran, Podklad – Příloha č. 3 oznámení - přiložené teze Strategie 2023+)
 • Originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není starší tří měsíců.
 • Prohlášení uvedené v Příloze č.1 oznámení
 • Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
  • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
  • evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
 • Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí
 • Je-li žadatel narozen přede dnem 1. prosince 1971, čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (Příloha č. 2 oznámení), o tom, že nebyl:
  • tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
  • pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
  • příslušníkem Lidových milicí,
  • členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
  • studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

Žadatelé, kteří neprokážou splnění předpokladů pro výkon funkce generálního ředitele agentury CzechInvest uvedené v tomto oznámení, resp. nedodají podklady nebo informace vyžadované tímto oznámením, nebo je doručí po uplynutí stanoveného termínu, budou z výběrového řízení vyřazeni a jejich žádost nebude posuzována.

Žadatelé, kteří nebudou vyřazeni, postupují do dalšího kola výběrového řízení, jež spočívá v ústních pohovorech s výběrovou komisí a s představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu.

Výsledek výběrového řízení bude předložen ministrovi průmyslu a obchodu, který rozhodne o jmenování do funkce generálního ředitele agentury CzechInvest.

Ministr průmyslu a obchodu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové výběrové řízení.

Žadatelé nesou náklady, které jim účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.

Více informací včetně příloh naleznete zde.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu