Nezávislé informace o vědě a výzkumu
24. 4. 2018

Kvestor

Kvestor

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce kvestora.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně,
 • nejméně 5 let praxe v oblasti hospodaření a řízení větší instituce,
 • praxe s řízením většího kolektivu zaměstnanců,
 • znalost zákona o vysokých školách a zákona o veřejných zakázkách,
 • výhodou jsou zkušenosti s řízením projektů financovaných z veřejných zdrojů, jako jsou investiční záměry, evropské projekty apod.,
 • schopnost systémové koordinace práce složitých organizačních celků a schopnost samostatného tvůrčího řešení problémů,
 • dobrá komunikační znalost anglického jazyka,
 • dobré vyjednávací a komunikační schopnosti, otevřený a tvůrčí přístup,
 • dobrá znalost práce s informačními a komunikačními technologiemi,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • předpoklady pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.

Profil činnosti kvestora:

 • řídí činnost kvestury sestávající z Odborů: Ekonomického a finančního, Ekonomického řízení a controllingu, Hospodářské správy a Archivu ČVUT
 • připravuje návrh rozpočtu ČVUT včetně rozdělování těchto prostředků a sleduje jejich využívání,
 • odpovídá za přípravu a realizaci investiční výstavby,
 • dohlíží na správu majetku ČVUT,
 • vydává řídící akty pro oblast ekonomickou a technicko-provozní pro celou ČVUT,
 • projednává návrh kolektivní smlouvy s odborovou organizací,
 • vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodářské a správní u všech součástí ČVUT,
 • řídí činnost v oblasti BOZP a PO.

Nabízíme

 • samostatnou, zodpovědnou a tvůrčí práci v akademickém prostředí,
 • příležitost k seberealizaci a osobnímu růstu,
 • motivující mzdové a pracovní podmínky.
 • Přihláška k výběrovému řízení bude obsahovat:
 • strukturovaný profesní životopis s podrobným přehledem dosavadní praxe a popisem konkrétních úkolů a zodpovědnosti,
 • prosté kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • doklad potvrzující splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Předpokládaný nástup: 1. června 2018 nebo dle dohody.

Přihlášku s požadovanými materiály zasílejte k rukám vedoucí zaměstnaneckého oddělení Pavlíně Mastné na adresu ČVUT, Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6. Obálku označte: „Výběrové řízení – kvestor ČVUT“.

Případné další informace podá paní Kamila Černkovičová, tel. 224 353 620.

Lhůta pro podání přihlášek je do 19. května 2018.

 

Zdroj: ČVUT