facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury

16. 10. 2019
Ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledá kandidáta na služební pozici Ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT.

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje podle § 24 odst. 6 zákona výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury v odboru výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód služebního místa MSMT0000357S v níže uvedených oborech služby podle nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby:

 • 10 – Výzkum, vývoj a inovace,
 • 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci a evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou[1]. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. prosinec 2019 nebo dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Služba zahrnuje zejména:

 • Podíl na tvorbě a implementaci opatření strategických a koncepčních dokumentů s působností v oblasti velkých výzkumných infrastruktur, a to zejména Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022;
 • spolupráci na přípravě metodiky hodnocení velkých výzkumných infrastruktur a na organizaci vlastního procesu hodnocení velkých výzkumných infrastruktur postaveného na principu mezinárodního peer-review;
 • poskytování podpory z veřejných prostředků ČR velkým výzkumným infrastrukturám a průběžné monitorování věcné a finanční stránky realizace projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR;
 • podporu zapojování velkých výzkumných infrastruktur ČR do mezinárodní spolupráce prostřednictvím rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020) a dalších finančních nástrojů podpory;
 • spolupráci na zajištění činností odborného poradního orgánu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro agendu velkých výzkumných infrastruktur – Rady pro velké výzkumné infrastruktury;
 • zastupování ČR v pracovních orgánech mezinárodních výzkumných infrastruktur, kterých jsou velké výzkumné infrastruktury, resp. ČR členským subjektem / státem (zejména právnické osoby ERIC);
 • zastupování ČR v pracovních orgánech mezinárodních organizací výzkumu a vývoje, kterých je ČR členským státem, a podíl na přípravě metodiky hodnocení a organizaci procesu hodnocení přínosů členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje;
 • podíl na přípravě obecně závazných předpisů a metodických pokynů upravujících podporu výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků na národní a mezinárodní úrovni.

Posuzovány budou žádosti zaslané ve lhůtě do 21. října 2019 služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo osobně podané v úředních hodinách na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení pro výzkumné infrastruktury MŠMT (č. j.: MSMT-32334/2019-3)“.

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.

Další informace o služebním místě:

 • platový tarif 26 480 – 39 790 Kč (v závislosti na počtu let praxe) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu),
 • mimořádné finanční odměny,
 • pružná služební doba,
 • možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,
 • vhodné i pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Další výhody:

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
 • až 6 dní volna k individuálním studijním účelům,
 • příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
 • finanční podpora stravování,
 • příspěvek na důchodové připojištění,
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému cafeteria,
 • možnost využití mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

Zdroj: MŠMT