facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Členské státy EU vytvořily platformu pro prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích

7. 7. 2018
Členské státy EU vytvořily platformu pro prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích

Genderová rovnost ve výzkumu a inovacích je jednou z pěti priorit Evropského výzkumného prostoru. Přestože dochází v Evropě k významným změnám, výzkumy i konkrétní zkušenosti nadále ukazují, že je před námi v této oblasti ještě mnoho úkolů. Téma genderové rovnosti je dnes řešeno na legislativní, a zejména pak na institucionální úrovni prostřednictvím zavádění kulturních a institucionálních změn.

Pozornost se nesoustřeďuje tolik jako v minulosti na individuální úroveň a snahu nastavit systém tak, aby se ženy mohly chovat jako muži. Naopak, přístup kulturních a institucionálních změn staví na tom, že je potřeba odstraňovat systémové překážky a nevýhody a zajistit, že genderový rozměr bude brán v potaz ve výzkumu a inovacích.

Aktivity na podporu genderové rovnosti dnes vyvíjí celá šíře aktérů: od Evropské komise a jejího Horizontu 2020, zastřešující organizace soustředěné v tzv. ERA Stakeholder Platform (LERU, EARTO, EUA, NordForsk, Science Europe) po samotné univerzity a výzkumné organizace. Velkou roli hrají pochopitelně také členské státy, neboť jsou odpovědné za vytváření legislativního a institucionálního prostředí pro podporu výzkumu a inovací a nastavení celkového prostředí pro výzkum a vysoké školství.

Toto je bod, ve kterém do hry vstupuje projekt GENDERACTION. S podporou Horizontu 2020 je cílem vytvořit komunitu osob odpovědných za genderovou rovnost ve výzkumu na úrovni státní správy členských a  sociovaných států. Projektu se tak účastní buď přímo státní úřednice a úředníci, kteří jsou odpovědní za agendu genderové rovnosti ve výzkumu, nebo agentury či úřady řízené orgány státní správy. Hlavními nástroji jsou síťování, sdílení osvědčených postupů a zkušeností, výměna informací o úspěšných politických řešeních, jakož i organizace školení například národním kontaktním bodům, projektům NCP organizací a dalším.

Projekt také úzce spolupracuje se Stálou pracovní skupinou ERAC pro gender v oblasti výzkumu a inovací (ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, SWG GRI) a mnoho členek a členů SWG GRI je do projektu přímo zapojeno. V prvním roce řešení projektu jsme se soustředili na tři aktivity. Tou první je analýza tzv. Národních cestovních map ERA, které členské státy přijaly v roce 2016. Za tímto účelem byla provedena analýza zveřejněných národních akčních plánů a strategií a dotazníkové šetření mezi členkami a členy Stálé pracovní skupiny pro gender ve výzkumu a inovacích.

Cílem těchto analýz bylo zjistit, na jaká témata se jednotlivé státy soustřeďují, jaká konkrétní opatření zavádějí a jaké indikátory používají pro sledování toho, zda jsou jejich strategie a plány naplňovány.

Analýza dokumentů odhalila odlišný přístup jednotlivých zemí, stejně jako různou úroveň provádění politik genderové rovnosti. Za účelem výměny zkušeností byl ve dnech 7. - 8. února 2018 ve Vídni organizován workshop, kterého se účastnilo celkem 38 lidí ze 17 zemí. Právě z důvodu různorodosti programů na podporu genderové rovnosti i rozdílů v monitorování a vyhodnocování těchto programů jsme workshop zaměřili na to, jak definovat dobrou praxi: co musí strategie nebo program podpory splňovat, aby ho bylo možné označit za dobrou praxi vhodnou ke sdílení? Druhý seminář se bude konat na jaře roku 2019 a zaměří se na ukazatele plnění národních strategií a jejich vyhodnocování.

Druhou klíčovou aktivitou prvního roku řešení bylo téma genderu v otevřené vědě a inovacích (Open Science and Innovation, OSI). Tato oblast byla vybrána pro svou aktuální povahu a skutečnost, že ani přes relevanci genderu pro některé oblasti OSI se většina politických dokumentů a aktivit tímto tématem nezabývá. V rámci GENDERACTION byla připravena zpráva pro posílení genderového rozměru politiky otevřené vědy a inovací. Zorganizovali jsme workshop, kde jsme relevanci genderu pro OSI diskutovali s širokou plejádou aktérů, včetně expertů a expertek, kteří se věnují tématu otevřené vědy a genderové rovnosti, i pracovníků a pracovnic stálého zastoupení členských států v Bruselu. V projektu budeme hledat další způsoby, jak téma genderové rovnosti v OSI tematizovat v relevantních grémiích.

Třetí oblastí je téma genderové rovnosti v mezinárodní spolupráci v technologiích, vědě a inovacích. Naše aktivity zde navazují na společnou zprávu dvou poradních skupin ERACu – Stálé pracovní skupiny pro gender ve výzkumu a inovacích, a Strategického fóra pro mezinárodní spolupráci ve vědě a technologiích (Strategic Forum for International S&T Cooperation, SFIC), která byla zveřejněna v lednu 2018. Naším cílem je vyvinout metodiku pro zavádění genderových témat do mezinárodní spolupráce ve vědě, technologiích a inovacích.

Další informace o projektu jsou k dispozici zde.

 

Článek byl převzat z aktuálního čísla časopisu ECHO, který vydává Technologické centrum AV ČR.

Autor: Marcela Linková

Zdroj: časopis ECHO, Technologické centrum AV ČR