facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Dokumentace k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v roce 2020

1. 11. 2019
Dokumentace k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v roce 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dne 30. října 2019 dokumentaci k provedení hodnocení výzkumných organizací v roce 2020 podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol.

Do hodnocení vstupuje vysoká škola veřejná nebo soukromá, která je v době předložení podkladů pro hodnocení, tj. nejpozději do 31. 3. 2020, zapsána v Seznamu výzkumných organizací podle § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, je Radou pro výzkum, vývoj a inovace hodnocena v modulech M1 a M2 a předloží všechny požadované podklady úplné a ve stanovených termínech.

Hodnocení na národní úrovni provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace, odborný a poradní orgán vlády České republiky, a je zaměřeno na moduly M1 a M2. Výstupy z hodnocení výsledků na národní úrovni, které jsou k dispozici, poskytne vysoká škola členům mezinárodního evaluačního panelu, a to jako přílohu sebeevaluační zprávy. Hodnocení na úrovni poskytovatele dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, jež je vysokou školou, je zaměřeno na moduly M3, M4 a M5. Celkový obraz o výzkumné organizaci pak poskytne spojení výstupů zhodnocení na národní úrovni a na úrovni poskytovatele.

Hodnocení vysokých škol ve všech 5 modulech je v České republice prováděno poprvé. Souběžným cílem hodnocení je tedy i získání zkušeností s hodnocením a ověření vhodnosti zvoleného modelu především pro získání zpětné vazby vysokou školou pro její další institucionální působení v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Primárním podkladem pro hodnocení je sebeevaluační zpráva zpracovaná hodnocenou vysokou školou podle předepsaných kritérií, ve které je věrně a pravdivě popsán stav vysoké školy. Údaje uvedené v tabulkách v příloze jednotlivých modulů dokládají tvrzení uvedená v textu. Pokud jsou požadovány údaje, které vysoká škola v hodnoceném období nesbírala a informační systémy vysoké školy neumožňují jejich zpětnou rekonstrukci, lze při sebehodnocení vycházet z kvalifikovaného odhadu. Hodnocená vysoká škola tuto informaci u příslušného kritéria explicitně uvede. Vysoká škola, resp. její součást může v sebeevaluační zprávě u příslušného kritéria odkázat na podpůrný dokument. Podmínkou však je, že tento dokument je veřejně přístupný na webové stránce vysoké školy a je zveřejněn v anglickém jazyce.

Výstup z hodnocení v modulech M3, M4 a M5 vyjadřuje úroveň hodnocené vysoké školy, horizontální srovnávání jednotlivých hodnocených vysokých škol se neprovádí. Hodnotitel porovnává hodnocenou vysokou školu s obvyklou úrovní vysokých škol na základě svých expertních znalostí. Hodnocení bude prováděno v pětiletých cyklech, přičemž v následujícím hodnocení bude posuzován pokrok vysoké školy a uplatnění poskytnutých doporučení.

Klíčové dokumenty, které jsou pro výzkumné organizace závazné, jsou Sebeevaluační zpráva a Evaluační zpráva k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v roce 2020 a dále Formulář člena Mezinárodního evaluačního panelu.

Veškerá dokumentace k realizaci hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol byla zveřejněna na webu MŠMT zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: MŠMT