facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

GA ČR a TA ČR hledají kandidáty svých vrcholných orgánů

2. 7. 2018
GA ČR a TA ČR hledají kandidáty svých vrcholných orgánů

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Andrej Babiš vyhlásil výzvy k podávání návrhů na kandidáty do předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR) a do vědecké rady Grantové agentury ČR (GA ČR). Termín pro podávání návrhů byl stanoven do 17. srpna 2018.

Předsednictvo TA ČR

V souvislosti s ukončením funkce člena předsednictva a dosavadního předsedy Technologické agentury ČR Petra Očka byla vyhlášena výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Technologické agentury České republiky. Funkční období člena předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Předsedkyni / předsedu TA ČR jmenuje z členů předsednictva TA ČR a odvolává na návrh RVVI vláda. Předpokládané zahájení výkonu funkce je září / říjen 2018. Text výzvy včetně podmínek, které musí splňovat navržený kandidát a kritérií k posuzování zaslaných návrhů naleznete zde.

Výzkumná rada TA ČR

Dne 27. října 2018 končí 2. funkční období 9 členům / členkám výzkumné rady Technologické agentury České republiky (VR TA ČR), z nichž jeden je předsedou VR TA ČR. Výzkumná rada je koncepčním orgánem TA ČR, který zejména navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření odborných poradních orgánů, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření. VR TA ČR má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Členové VR TA ČR, kterým dne 27. října 2018 končí 2. funkční období:

 • prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. (předseda) – informační společnost
 • prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (místopředseda) - molekulární biologie a biotechnologie
 • prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. - energetické zdroje
 • Ing. Josef Mikulík, CSc. - informační společnost/ transfer technologií
 • doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. - biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje / informační společnost - admin. poskytování účel. podpory
 • prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. - biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje
 • prof. MUDr. Eva Syková , DrSc., FCMA- molekulární biologie a biotechnologie
 • prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. - konkurenceschopné strojírenství
 • prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c. - materiálový výzkum

Ostatní členové VR TA ČR, kteří ve funkci zůstávají:

 • prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. - ostatní obory aplikovaného výzkumu – společenské a humanitní vědy
 • prof., Mgr. Tomáš Kruml, CSc. - informační společnost/ transfer technologií
 • Ing., Bc., Kamila Vávrová, Ph.D. - biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje

Vzhledem k nutnosti zajistit implementaci resortních programů a vzhledem k charakteristickým znakům aplikovaného výzkumu je třeba, aby jedna třetina členů VR TA ČR byla zvolena na základě návrhu resortů, jedna třetina na základě návrhu akademické sféry, jedna třetina na základě návrhu zástupců podnikatelského sektoru. Celý text výzvy s podrobnými informacemi naleznete zde.

Vědecká rada GA ČR

Ke dni 22. prosince 2018 končí funkční období také 11 členům / členkám vědecké rady Grantové agentury České republiky (dále jen „VR GA ČR“), z nichž je jeden předseda VR GA ČR. Výzkumná rada navrhuje předsednictvu Grantové agentury ČR ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Má 12 členů včetně předsedy, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Členové vědecké rady GA ČR, kterým končí 1. funkční období:

 • prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (předseda) - technické vědy
 • prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - zemědělské a biologicko-environmentální vědy
 • prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. - fyziologie
 • prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr.h.c - dějiny umění, historie
 • doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - vědy o neživé přírodě
 • prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. - společenské a humanitní vědy
 • prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. - lékařské a biologické vědy

Dne 16. října 2017 skončilo první funkční období prof. RNDr. Bedřichu Moldanovi, CSc. (obor environmentální vědy). Ve funkci zůstalo nadále všech ostatních 11 členů, kterým skončí funkční období ke dni 22. prosince 2018.

Členové vědecké rady GA ČR, kterým končí 2. funkční období:

 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (místopředseda) - lékařské a biologické vědy
 • prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. - společenské a humanitní vědy
 • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. - informatika
 • prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - fyzikální chemie

Celý text výzvy s podrobnými informacemi naleznete zde.

Funkční období členů VR TA ČR a VR GA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Funkce členů je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena VR TA ČR a VR GA ČR je neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech těchto institucí. Termín pro podávání návrhů byl stanoven do 17. srpna 2018.

 

Zdroj: Úřad vlády