Vytisknout tuto stránku

Hodnocení přínosů členství Česka v mezinárodních výzkumných organizacích

4. 3. 2021
Hodnocení přínosů členství Česka v mezinárodních výzkumných organizacích

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uspořádá ve druhé polovině roku 2021 další cyklus evaluace přínosů členství České republiky v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací.  Předmětem hodnocení budou benefity vyplývající ze zapojení ČR do mezinárodních výzkumných infrastruktur, které jsou právně etablované jakožto mezinárodní organizace, ustavené podle mezinárodního práva veřejného, a kterých se ČR jako členský stát účastní.

Hodnotit bude MŠMT členství ČRCERN, EMBC, EMBL, ESA, ESO, JINR a VKIFD. Monitorování přínosů členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací proběhne komplementárně k hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR, které MŠMT organizuje v první polovině roku 2021. Oba dva tyto hodnotící procesy jsou metodologicky postaveny na principu mezinárodního peer-review, kombinujícího hodnocení prováděné formou vzdálených recenzí s evaluací prováděnou review panely složenými z vysoce renomovaných zahraničních odborníků.
Mezinarodni organizace VaVaI pic1

CERN – Experiment ATLAS

Metodický rámec hodnocení

Hodnotící procedura se v první instanci zaměří na posouzení efektivity způsobu zapojení ČR do řídicích orgánů mezinárodních organizací a na kvalitu tvorby a naplňování národní strategie ČR pro zapojení do aktivit, které jsou mezinárodními organizacemi rozvíjeny. Co do samotných přínosů, evaluovány budou benefity vědeckého charakteru (tj. know-how a expertíza vzešlá z experimentů realizovaných za využití výzkumných infrastruktur mezinárodních organizací) a dále benefity charakteru technologického, resp. průmyslového a inovačního (tj. znalostní transfer; účast podniků z ČR na průmyslových zakázkách, jež jsou mezinárodními organizacemi vypisovány na dodávky technologických zařízení; zakládání start-up a spin-off podniků v ČR apod.). Monitorovány budou také přínosy k rozvoji lidských zdrojů (tj. zapojení českých studentů a vědců do vzdělávacích a školících aktivit rozvíjených mezinárodními organizacemi) a zaměstnanost českých manažerů, vědců, techniků, administrátorů a dalších odborných pracovníků v mezinárodních organizacích. V neposlední řadě se evaluace zaměří rovněž na posouzení komunikační strategie MŠMT vůči široké odborné a laické veřejnosti (tj. PR a marketing členství ČR v mezinárodních organizacích). Podrobným způsobem určuje všechna evaluační kritéria metodika hodnocení přínosů členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje a inovací.
Mezinarodni organizace VaVaI pic2

ESA – Mise Solar Orbiter

Časový harmonogram evaluace

Hodnotící proces bude velmi intenzivně připravován po větší část první poloviny roku 2021, kdy MŠMT v úzké spolupráci s mezinárodními organizacemi výzkumu, vývoje a inovací a jejich uživatelskými komunitami v ČR zkompletuje rozsáhlou dokumentaci pro evaluaci, zahrnující veškeré relevantní informace a data. Paralelně k tomu MŠMT ustaví mezinárodní hodnotící komisi složenou z předních zahraničních expertů detailně obeznámených s reáliemi mezinárodních organizací výzkumu, vývoje a inovací, kterých se ČR účastní. V průběhu podzimu 2021 proběhne série zasedání mezinárodní hodnotící komise, a to včetně interview vedených se zástupci MŠMT a českých uživatelských komunit mezinárodních organizací. Na konci roku 2021 bude připravena závěrečná hodnotící zpráva, která MŠMT poslouží jako vodítko pro přijetí opatření ke zvýšení efektivity zapojení ČR do mezinárodních organizací a maximalizaci benefitů těchto členství v nadcházejícím období.
Mezinarodni organizace VaVaI pic3

ESO – Observatoř ALMA

 

Autorka: Ilona Trtíková

Zdroj: CESNET

redakčně upraveno