facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Leadership policy – nástroj k rozvoji a posílení vedoucích a jejich týmů

22. 5. 2022
Leadership policy – nástroj k rozvoji a posílení vedoucích a jejich týmů

Za velkým úspěchem často stojí schopní vůdci a vůdkyně. Ale je vůdcovství vrozené, nebo se vůdcovství naučíme během života? Vědecké studie dochází k závěru, že kvalitní leadership je pravděpodobně dílem obojího, tedy biologického a naučeného principu.

20220518CEITEC

Většina odborníků se shoduje na tom, že výjimeční vůdci a vůdkyně si vždy udělají čas na rozvoj vlastních vůdčích kvalit. Dobří lídři jsou většinou ti, kteří rozvíjí svůj přirozený talent. Nová leadership policy (politika vůdcovství), kterou CEITEC nyní zavádí, poskytuje hned několik praktických nástrojů, které pomáhají zdejším vedoucím rozvíjet své vůdčí schopnosti (tzv. leadership skills). Kvalitní lídři následně inspirují, rozvíjejí a posilují i členy svých týmů.

Leadership policy institutu CEITEC MU je založena na principech Evropské charty pro výzkumné pracovníky a kodexu chování pro nábor výzkumných pracovníků, jež byly přijaty Evropskou komisí v roce 2005 za účelem podpory kariérního růstu vědců a vědkyň. CEITEC MU sleduje stejný cíl a snaží se zajistit kvalitní odborné vedení doktorandům a dalším členům laboratoří a zároveň školitelům poskytnout relevantní školení v oblasti vůdčích a manažerských dovedností. Totéž platí pro vedoucí administrativních oddělení a jejich týmy.

Proč potřebují instituce leadership policy

Aby bylo možné se efektivně posunovat směrem vpřed, je třeba mít zavedené metody průběžného hodnocení. CEITEC MU má dobře propracovaný proces hodnocení pro výzkumné skupiny, ale hodnocení měkkých indikátorů, jako jsou vůdcovské a mentorské dovednosti, dosud chybělo. Nová leadership policy nabízí systematické každoroční hodnotící rozhovory zaměřené na manažerské a vůdčí dovednosti a zároveň nabízí podpůrné portfolio školení nabízejících vysoce kvalitní kurzy a workshopy šité na míru globálním lídrům ve vědě. Nová politika se zaměřuje nejen na vedoucí výzkumných skupin, ale na všechny zaměstnance CEITEC MU s manažerskými a vedoucími rolemi, jako jsou vedoucí výzkumných skupin, sdílených laboratoří, administrativních oddělení a také samotné vedení CEITEC MU.

„Cílem je poskytnout jasný a transparentní rámec pro rozvoj a hodnocení vůdčích kompetencí a dalších atributů dobrého vedoucího či dobré vedoucí týmu. Věříme, že pokud budeme naše vedoucí systematicky podporovat, bude z toho těžit celý ústav, a nakonec to pozitivně ovlivní i úspěch ve vědě,“ vysvětluje Nikola Kostlánová, vědecká tajemnice CEITEC MU a spoluautorka nové politiky.

Jak definujeme leadership

Politika nejprve definuje pojem leadership a jeho různé roviny, jako jsou závazná pravidla, která musí dodržovat každý lídr, a poskytuje konstruktivní a realistická doporučení pro rozvoj směrem k efektivnímu vůdcovství. Zavádí také transparentní a jasný systém hodnocení formou každoročních rozhovorů mezi zástupci vedení ústavu a vedoucími týmů. „Tento nástroj by nám měl pomoci odhalit možné nesrovnalosti a nedostatky v počáteční fázi, předcházet neúspěchům a povzbudit vedoucí týmů, aby se stali proaktivními lídry, kteří jsou schopni inspirovat ostatní a v případě potřeby přizpůsobit strategii,“ vysvětluje zástupce ředitele CEITEC MU Karel Říha.

Vedoucí pracovníci na CEITEC MU odpovídají nejen za zajištění zákonného, účelného a efektivního nakládání s finančními prostředky a majetkem a dodržování platných právních předpisů, ale také za řízení práce zaměstnanců v rámci svých řídících pravomocí. Vedoucí pracovníci CEITECu by se také měli starat i o odborný rozvoj členů svého týmu a koncepční rozvoj svých laboratoří či administrativních útvarů. To vše v souladu se strategickým plánem instituce. Strategický a systematický profesní rozvoj lídrů a členů jejich týmů je nejdůležitějším novým prvkem, který tato politika nabízí.

Leadership na CEITEC MU zahrnuje i další aktivity příbuzné vedení, týkající se například principů genderové rovnosti, diverzity a rovných příležitostí vycházejících z „Kodexu vědeckého chování a integrity výzkumu“, které jsou závazné pro všechny zaměstnance CEITEC MU. Očekávání od různých typů vedoucích jsou dále seskupena podle úrovně seniority lídrů a pro každou konkrétní úroveň seniority je nabízeno specifické školení.

Budování fungujících a angažovaných týmů

Základní úlohou vedoucího týmu je vybudovat fungující tým s angažovanými členy, kteří se ztotožňují s cíli a prioritami dané výzkumné skupiny či oddělení, a které jsou zároveň v souladu s institucionálními cíli. Aby toho dosáhli, musí mít lídři řadu důležitých dovedností. Potřebují vědět, jak nastavit správné složení týmu, musí umět efektivně komunikovat, aby byli členové týmu informovaní, angažovaní a motivovaní. Každý vedoucí by měl také zajistit, aby každý v týmu dobře chápal, co se od něj očekává, a aby si byl vědom cílů, priorit a pravidel institutu. Nová leadership policy také definuje supervizi doktorandů a řádnou péči o postdoktorandské výzkumníky.

Kromě povinností vedoucích vůči svým podřízeným mají lídři také zásadní roli při utváření institucionální kultury, standardů, hodnot a strategií. I když by kapacita vedoucích výzkumných skupin měla být přednostně věnována vědecké problematice, očekává se i jejich zapojení do strategických rozhodnutí a účast na důležitých diskusích s vedením ústavu.

„Zkušenosti z prvních několika let implementace HR Excellence in Research Award nám ukázaly, jak zásadní jsou vedoucí pracovišť z hlediska budování dobrého pracovního prostředí a uvádění nových politik do praxe. Způsob vedení a vnitřní kultura laboratoře či oddělení, je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících spokojenost či nespokojenost zaměstnanců,“ vysvětluje vedoucí kanceláře ředitele Eliška Handlířová.

Přidaná hodnota lídra při utváření institucionální kultury a jeho aktivní zapojení do místní vědecké komunity je proto dalším důležitým faktorem dobrého vedení. Od lídrů se očekává, že budou inspirovat členy svého týmu, aby se také stali angažovanými členy vědecké komunity CEITEC. Přestože je zapojení do komunitních aktivit dobrovolné, je považováno za projev hlubokého souznění s posláním a hodnotami institutu. Zní to jako třešničky na dortu, ale i toto jsou velmi důležité faktory, které pomáhají institutu CEITEC stát se preferovaným zaměstnavatelem a přitahovat ty nejlepší globální talenty.

Lídři jako ambasadoři značky CEITEC

Vedoucí pracovišť by měli sloužit i jako ambasadoři institutu. Vedoucí týmů se jako čelní představitelé ústavu podílejí na reprezentaci ústavu vůči širší vědecké komunitě i široké veřejnosti. Od lídrů se očekává, že budou poskytovat veřejná prohlášení o vědeckých tématech svých oborů v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím sociálních sítí. Lídři jsou vyzýváni, aby své komunikační aktivity konzultovali s mluvčí institutu, tak aby odráželi institucionální hodnoty a lídři se stali důvěryhodnými reprezentanty značky CEITEC. Rovněž styk lídrů s veřejností je vnímán velmi pozitivně a plně v souladu s očekáváním vedení ústavu.

Lídři se nerodí, lídři se rozvíjí. A rozvíjí se stejně jako cokoli jiného – tvrdou systematickou prací. CEITEC MU proto nabízí svým vedoucím spoustu příležitostí k rozvoji vůdčích a manažerských dovedností na základě jejich přirozených předpokladů a dříve absolvovaných školení. Protože změna je nepochybně náročná, chce CEITEC poskytovat vedoucím týmů dostatečnou podporu, široké možnosti školení, adekvátní prostor pro procvičování získaných dovedností a zpětnou vazbu o pokroku od vedení ústavu. Na druhou stranu se od všech vedoucích očekává, že vyvinou proaktivně úsilí ke zlepšení svých nedostatků a převezmou odpovědnost za svůj osobní rozvoj. Vedoucí týmů se mohou buď zapojit do CEITEC Leaders Training Academy, nebo využít individuálního vzdělávacího přístupu podporovaného specialistkou z personálního oddělení Kateřinou Wolfovou.

Celý proces je systematický a začíná hodnotícím rozhovorem, po kterém následuje vytvoření individuálního plánu rozvoje, který je součástí hodnotící zprávy. Lídři pracují na rozvoji svých vůdčích a mentorských dovedností na základě plánu rozvoje vytvořeného společně s personalisty a vedením institutu a jsou po roce opětovně přehodnoceni. Nová leadership policy je mocným nástrojem, který inspiruje, rozvíjí a posiluje vedoucí pracovníky a také členy jejich týmů! Obrovský pozitivní účinek této nové politiky se jistě projeví již v následujících letech!

 

Autorka: Ester Jarour

Zdroj: CEITEC