Vytisknout tuto stránku

Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI 2.0

27. 2. 2017
Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI 2.0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo podmínky pro odevzdání dat do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací 2.0 (IS VaVaI 2.0) pro výzkumné organizace a pro ostatní příjemce státní podpory. Termín pro ukončení předávání dat od příjemců stanovuje MŠMT na 19. 5. 2017 pro výsledky výzkumných organizací a na 31. 8. 2017 pro výsledky nevýzkumných organizací.

Podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků je poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem (MŠMT) o projektech a aktivitách výzkumu a jeho výsledcích. Z platných právních norem vyplývá příjemci státní dotace povinnost předat MŠMT údaje o výsledcích řešení projektů a výzkumných aktivit, jejichž podpora byla ukončena v roce 2016 (nebo dříve), prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI 2.0) - informační oblasti RIV (Registr Informací o Výsledcích) a to ve stanoveném termínu.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), stanovila termín pro předání údajů do RIV do 31. 5. 2017 pro výsledky výzkumných organizací (dále jen VO) a do 8. 9. 2017 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory. Jednotliví příjemci resp. předkladatelé výsledků předávají do RIV v roce sběru 2017 prostřednictvím poskytovatele nejméně jedenkrát ročně údaje o výsledcích uplatněných v roce 2016 nebo dříve s tím, že je možné odevzdávat i průběžné výsledky uplatněné ještě před ukončením poskytování podpory.

Proto MŠMT stanovuje termín pro ukončení předávání dat od příjemců na 19.5.2017 pro výsledky VO a do 31.8.2017 pro výsledky nevýzkumných organizací (NeVO). Tyto termíny jsou stanoveny tak, aby byl vzhledem ke značnému objemu a náročnému procesu kontroly předkládaných dat k dispozici dostatečný časový prostor pro odlaďování eventuálních chyb v předávaných dodávkách dat.

Každý příjemce (předkladatel výsledků) předává MŠMT údaje o výsledcích dosažených řešením výzkumných projektů financovaných z rozpočtové kapitoly MŠMT, projektů specifického vysokoškolského výzkumu a další výsledky splňující podmínky pro jejich zařazení do RIV, a to zásadně ve struktuře RIV17.

Pravidla pro přípravu a předávání údajů v roce 2017, popis údajů předávaných do RIV, způsob odstraňování záznamů o výsledcích z RIV, definice druhů výsledků, změny týkající se předávaných údajů v roce 2017 oproti roku 2016, příklady předávání dat do RIV a upřesnění předávání dat některých druhů výsledků jsou uvedena v dokumentu RIV17v3.pdf.

 

Přechod z IS VaVaI na IS VaVaI 2.0 s sebou přináší některé změny, které se týkají zejména předkladatelů výsledků, kteří nejsou vybaveni vlastním generátorem kódu XML, na rozdíl od uživatelů např. systému OBD. U nich se proces pořizování a sběru údajů téměř nemění. Proto je důležité seznámit se s dokumenty, které jsou dostupné na adresách:

 

Doplňující informace způsobu předávání dat, opravách a výmazech naleznete na webu MŠMT.