facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Posuzování výzkumných organizací: Seznam k 2. 2. 2017

9. 2. 2017
Posuzování výzkumných organizací: Seznam k 2. 2. 2017

Úřad vlády zveřejnil aktuální seznam posouzených výzkumných organizací platný k 2. 2. 2017. V současné době je na seznamu celkem 265 institucí různých právních forem. Vedle všech ústavů Akademie věd, 26 veřejných2 státních vysokých škol je to také například 14 soukromých vysokých škol14 nemocnic.

Seznam posouzených výzkumných organizací není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být považovány za výzkumné organizace, neboť podle názoru Rady splňují podmínky definice "výzkumné organizace". Doporučení je obecné a nezakládá právo daného subjektu na získání institucionální / účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, na míru podpory nebo povinnost poskytovatele takovou podporu poskytnout. Rozhodnutí o poskytování podpory nebo míry podpory je výhradně na zodpovědnosti příslušného poskytovatele a tento seznam je pouze vodítkem.

Postup při posuzování výzkumných organizací (schválený 31. 10. 2014) a seznam posouzených výzkumnýc organizací k 2. 2. 2017 najdete na webu www.vyzkum.cz

V souvislosti s novelou zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon č. 194/2016 Sb.) je seznam výzkumných organizací konečně obsažen i v příslušném zákonném předpisu. Od 1. července 2017 je v souladu s § 33 vedením seznamu pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Z nejvýznamnějších částí zákona uveďme, že do seznamu se zapisují organizace, které požádaly o zápis do seznamu a prokázaly naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie včetně prokázání zapisovaných údajů (2). Při řízení o zápisu výzkumné organizace do seznamu, jakož i při řízení o zápisu změn nebo výmazu dosud zapsaných skutečností, se postupuje podle správního řádu (7). Kritéria splnění podmínek pro zápis výzkumné organizace do seznamu a způsob jejich posuzování, podmínky pro změny v zápisu a výmaz ze zápisu, obsah sbírky listin a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí61) výzkumných organizací zapsaných v seznamu, prováděného pro účely tohoto zákona, stanoví prováděcí právní předpis (10).

Otázkou zůstává, co se stane s organizacemi, které jsou v současné době na seznamu a zda a za jakých podmínek budou převedeny na seznam výzkumných organizací vedený v souladu s novelou zákona (více viz například článek Mateje Klimana).

 

Zdroj: Vědavýzkum.cz a Úřad vlády