Nezávislé informace o vědě a výzkumu

První údaje o realizaci programu BETA

5. 12. 2017
První údaje o realizaci programu BETA

Technologická agentura ČR (TA ČR) vydala první Zprávu o realizaci programu BETA, v jehož rámci bylo vyhlášeno pět řádných výzev a podpořeno 248 projektů ve výši 455 mil. Kč. Jedná se o první analýzu po ukončení programu BETA, na kterou naváže v roce 2018 vlastní závěrečné hodnocení programu.

Zpráva v závěru shrnuje hlavní fakta o programu BETA: „Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA byl schválen usnesením vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54 a realizace posledních projektů byla ukončena k 31. 12. 2016. 

Program se zaměřoval na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch správních orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Z programu však nebyly vyloučeny ani ty správní orgány, které se mezi poskytovatele veřejné podpory ve výzkumu a vývoji řadí.

V programu BETA bylo vyhlášeno celkem pět řádných výzev, v rámci kterých bylo podpořeno 248 projektů reagujících na některou z předložených potřeb ze strany 11 ústředních orgánů státní správy. Ústředními orgány státní správy s nejvyšším počtem podpořených projektů jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo zahraničních věcí. Výdaje programu BETA dosáhly celkové výše účelové podpory 455 mil. Kč. Průměrná účelová podpora na realizovaný projekt činí 1, 8 mil. Kč. Rozdělení prostředků mezi jednotlivé resorty odpovídá schváleným předloženým potřebám, největší podíl (přibližně 14 %) z této podpory bylo přiděleno na projekty pro Ministerstvo životního prostředí, obdobná částka na projekty pro Ministerstvo dopravy.

Realizací všech projektů bylo dosaženo celkem 553 různých výsledků. V rámci jednoho řešeného projektu bylo průměrně dosaženo dvou výsledků. Průměrné náklady na jeden dosažený výsledek se pohybují okolo 820 tisíc Kč. Ve více než třetině dosažených výsledků (35 %) se jedná o druh N, tzn. certifikovaná metodika či mapa. Častými výsledky byly také výsledky druhu O – ostatní, H – výsledky promítnuté do právních předpisů, směrnic apod. a také výsledky druhu V – výzkumné zprávy. Více než polovina podpořených projektů náleží v programu BETA mezi obory Společenských věd a až s výrazným odstupem následují projekty zařazené do oborů Vědy o zemi či Průmysl. Převaha společenskovědních oborů je výsledkem zacílení programu BETA. Z pohledu průměrných nákladů přidělených na podpořené projekty jsou společenskovědní projekty v porovnání s ostatními skupinami oborů méně nákladné. Na základě vyhodnocení indikátorů programu BETA lze konstatovat, že bylo dosaženo hlavního i specifických cílů programu BETA. Podrobnější vyhodnocení úspěšnosti programu BETA včetně jeho dopadů bude zahájeno v roce 2018 v závěrečném hodnocení.“

Celou zprávu o realizaci programu můžete najít zde.

 

Zdroj: TA ČR