facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Seznam výzkumných organizací po 4 měsících od spuštění

6. 11. 2017
Seznam výzkumných organizací po 4 měsících od spuštění

Od poloviny letošního roku je vedením seznamu výzkumných organizací pověřeno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Ke dni 31. října 2017 na něj bylo zapsáno 91 organizací, tedy pouze asi třetina počtu organizací oproti seznamu, který zveřejňovala Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných zdrojů, dle kterého bylo vedením seznamu výzkumných organizací pověřeno MŠMT. Nahradilo tak Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která do té doby zveřejňovala seznam výzkumných organizací pouze jako nezávazné doporučení. Ten na začátku tohoto roku čítal více než 260 organizací a Českou republiku pravděpodobně stavěl do pozice státu s největším počtem výzkumných organizací v Evropě, alespoň v přepočtu na jednoho obyvatele. Byla na něm totiž zapsána pestrá škála subjektů od vysokých škol a ústavů, přes podnikatelské subjekty, knihovny, nemocnice, muzea či galerie. O tom, že pro řadu z nich přitom zřejmě nebyl nezávislý výzkum hlavní důvod existence, nebo ho dokonce neprováděly vůbec, psal na našem portále například Jiří Chýla.

Význam zápisu na seznam VO

Skutečný význam zápisu na nový seznam výzkumných organizací ukáže až čas. Dle ministerstva spočívá hlavní přínos v tom, že výzkumná organizace nemusí opakovaně různým orgánům státní správy prokazovat, že splňuje definiční znaky organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovené předpisy Evropské unie. Orgány státní správy tedy nemusí u subjektů zapsaných v seznamu zkoumat, zda tuto definici splňují.

Dle názoru Mateje Klimana z AK HOLEC, ZUSKA & Partneři je ale možné, že někteří poskytovatelé podpory stanoví zápis na seznam jako podmínku pro poskytnutí dotací. Mimo to může být zápis také relevantní pro nákup výzkumných služeb a uplatnění nákladů v rámci odečitatelné položky na VaV dle § 34a a násl. zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

S ohledem na výše uvedené lze očekávat, že posouzení, zda bude subjekt na nový seznam zapsán, bude prováděno nanejvýš pečlivě (informace k řízení o zápisu naleznete zde).

Jak vypadá nový seznam?

Ke dni 31. 10. 2017, tedy 4 měsíce od umožnění podávání žádostí o zápis na nový seznam výzkumných organizací, na něm bylo zapsáno 91 subjektů. Ačkoliv je to pouze asi třetina z počtu subjektů zapsaných na seznamu vedeném RVVI, co do jejich typů zůstává seznam stále pestrý.

Ze všech 26 českých veřejných vysokých škol je na seznamu prozatím zapsáno 22. Chybí mezi nimi České vysoké učení technické v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Vysoká škola polytechnická Jihlava. Ze dvou státních vysokých škol je pak na seznamu Univerzita obrany. Na rozdíl od seznamu RVVI, kde jich bylo 14, jsou na novém seznamu ke konci října zapsány prozatím pouze 4 soukromé vysoké školy – Metropolitní univerzita, Moravská vysoká škola Olomouc, Vysoká škola evropských a regionálních studií a Škoda Auto Vysoká škola.

Z jedenapadesáti ústavů Akademie věd ČR figuruje na novém seznamu zatím pouze jediný - Fyziologický ústav. Kromě něj je zde dalších 10 veřejných výzkumných institucí, které pod Akademii věd nespadají. Velkou skupinu tvoří také obchodní korporace, zpravidla soukromé výzkumné ústavy, kterých je na novém seznamu v tuto chvíli 18. Celou třetinu subjektů na novém seznamu (30) opět představují příspěvkové organizace, z toho 8 nemocnic, 4 knihovny a 7 muzeí a galerií.

Kromě výše zmíněných typů institucí je na novém seznamu VO také jedna organizační složka státu (Ústav pro studium totalitních režimů), jeden státní podnik (Vojenský výzkumný ústav, s. p.) a dvě zájmová sdružení právnických osob (CESNET a Technologické centrum AV ČR).

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)