facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Vládní RVVI - daňové odpočty a Metodika 2017+

30. 6. 2018
Vládní RVVI - daňové odpočty a Metodika 2017+

V pátek 29. června 2018 se konalo 337. pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Hlavním bodem jednání byly změny v uplatňování daňových odpočtů na výzkum a vývoj, na kterých se shodli zástupci státu a podnikatelů. Rada také projednávala nový systém hodnocení Metodika 2017+.

Daňové odpočty na VaV

Pod vedením Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) zasedala od začátku tohoto roku pracovní skupina tvořená zástupci podnikatelských svazů a asociací, Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Pracovní skupina předložila Radě návrh změn v uplatňování klíčového nástroje nepřímé podpory firem, které investují do výzkumu a vývoje. RVVI na svém zasedání tento návrh schválila.

Jsem ráda, že pracovní skupina uzavřela svou činnost kompromisními návrhy, které se budeme snažit prosadit v legislativním procesu,“ zhodnotila úspěch jednání ministryně financí Alena Schillerová.

Společným cílem pracovní skupiny, kterou vedl místopředseda vládní RVVI Karel Havlíček, bylo zvýšení podpory konkurenceschopnosti, odstranění nejistot u poplatníků uplatňujících odpočet na výzkum a vývoj a zároveň zamezení zneužívání tohoto nástroje. Pracovní skupina se zaměřila zejména na odstranění těch formálních požadavků, které jsou na jedné straně pro poplatníky administrativní zátěží a představují riziko v rámci uplatňování odpočtu, ale na straně druhé nemají výrazný význam v rámci standardu správy daní. Pracovní skupina proto vyhodnotila velké množství dat, argumentů a pohledů, včetně například mezinárodního srovnání, odborných studií, judikátů NSS, a zkušeností z každodenní praxe. Na základě projednání a analýz byl po několika měsících vyjednávání nalezen oboustranný kompromis, který bude ukotven v zákonné podobě.

„I když byly diskuse velmi náročné a zpočátku jsme hledali kompromisy složitě, musím nakonec vysoce ocenit jak přístup podnikatelských svazů, tak resortu financí a Generálního finančního ředitelství. Pokud chceme v budoucnu obstát, je třeba zásadně posílit výzkumné a vývojové aktivity našich podnikatelů. Právě odpočty by se měly stát v budoucnu klíčovým nástrojem podpory inovací, a proto již nyní musíme motivovat firmy k jejich využívání,“ dodává Karel Havlíček.

Zásadním krokem je zejména návrh změny termínu, v němž musí být výzkumný projekt zpracován, nově nejpozději k datu podání daňového přiznání za zdaňovací období, za které poprvé daňový subjekt vykáže nárok na uplatnění odpočtu. Návrh by měl odstranit spory mezi poplatníky a správcem daně ohledně stanovení okamžiku zahájení výzkumné činnosti. Podnikatel bude mít již v době zpracovávání projektu relevantní informace za určité časové období. Současně se tím režim odpočtů srovnává s většinou zemí EU, kde se rovněž nepředkládá výzkumný projekt dopředu. Nově bude pro poplatníky zavedena povinnost zaslat dopředu finanční správě jednoduché avízo, že provádí výzkumnou činnost, čímž bude naplněn požadavek plánovitosti.

Finanční správa bude posuzovat pouze činnosti a náklady zahrnované do odpočtu od rozhodného časového okamžiku, kterým je zaslání avíza. Aktivity předcházející zaslání avíza nebude možné do odpočtu uplatnit a nebudou tedy nově moci být důvodem zamítnutí projektu. Dále návrh obsahuje zjednodušení pro osoby, které jsou odpovědné za zpracování projektu a jeho realizaci. Nově se také navrhuje vypuštění jedné z povinných náležitostí projektu, kterou je místo zpracování projektu. Stejně tak se v gesci RVVI začínají připravovat společná školení poplatníků a finanční správy.

Pracovní skupina se shodla na tom, že i nadále je vyhovující stávající režim v oblasti prokazování prvku novosti a technické nejistoty, tedy s možností ustanovit znalce k posouzení těchto činností. Původně diskutovaná varianta uznávání novosti (například Technologickou agenturou ČR) nebyla nakonec s ohledem na zvýšenou administrativní a tedy i časovou náročnost zvolena.

Bohuslav Čížek, ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy, který koordinoval názory zástupců podnikatelů, dodává: „Věříme, že dohodnutá opatření sníží nejistotu firem, odstraní stávající negativní atmosféru a podpoří rozvoj inovativních firem. Je dobře, že se jednání vedla na odborné úrovni a hledali jsme řešení, která by firmy využívaly. Do diskuse jsme vnesli konkrétní zkušenosti firem. Podařilo se mimo jiné vyjasnit některé problémy, na které firmy při daňových odpočtech na VaV narážejí. Nyní potřebujeme uvést navržené legislativní úpravy co nejdříve do praxe a seznámit firmy s novinkami." 

Metodika 2017+

V prvním roce implementace bylo aktuálně ukončeno hodnocení výsledků uplatněných v roce 2016 a došlo ke zveřejnění oborových bibliometrických zpráv. Ačkoliv by měl nový systém hodnocení přinést zásadní změnu oproti tomu dosavadnímu, ke způsobu jeho implementace zaznívají také kritické názory.

Nová vládní Metodika 2017+ totiž přinesla řadě ministerstev povinnost hodnotit pod ně spadající výzkumné organizace. Jako první reagovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které institucionálně dotuje a nyní nově i hodnotí 13 výzkumných organizací. V dubnu na svých stránkách zveřejnilo výsledky vstupního hodnocení těchto organizací.

Největší část výzkumných organizací pak bude hodnotit ministerstvo školství. Jen mezi vysoké školy každoročně rozděluje institucionální podporu přesahující 6 miliard korun. Způsob hodnocení by podle Metodiky2017+ mělo ministerstvo dopracovat nejpozději do roku 2020. Kriticky se k dosavadnímu návrhu hodnocení vyjádřila i Česká konference rektorů na svém červnovém zasedání.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Zdroj: Úřad vlády