facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů kandidátů na člena výzkumné rady TA ČR

26. 1. 2019
Výzva k podávání návrhů kandidátů na člena výzkumné rady TA ČR

V souvislosti s končícím funkčním obdobím člena výzkumné rady Technologické agentury ČR, Jana Hajiče, vyhlásil předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 1 členku či člena výzkumné rady za podnikatelský sektor.

Výzkumná rada TA ČR je koncepčním orgánem Technologické agentury, který navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření odborných poradních orgánů, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň agentury a navrhuje potřebná opatření. Rada má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Funkční období členů výzkumné rady TA ČR je čtyřleté a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena je podle Statutu TA ČR neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech.

Členům VR TA ČR za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:

 • vyslovit souhlas pouze s jednou nominací;
 • vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím ve výzkumné radě TA ČR s vědomím, že TA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy;
 • splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;
 • návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

Návrhy kandidátů na členství ve výzkumné radě TA ČR musí obsahovat následující podklady:

 • jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
 • adresu navrhovatele s uvedením kontaktu, název navrhovatele; navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi;
 • životopis kandidáta se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);
 • souhlas kandidáta s jeho členstvím ve výzkumné radě TA ČR za podnikatelský sektor;
 • doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství ve výzkumné radě TA ČR za podnikatelský sektor navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);
 • kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 5 stran formátu A4) o jeho budoucím působení ve výzkumné radě TA ČR, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v TA ČR.
 • přehled nejvýznamnější odborné činnosti v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (cca na 1 stránku formátu A4), přehled dalších aktivit jako jsou např.: spolupráce s firmami a/nebo veřejnou správou, studijní pobyty, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách, poradních orgánech firem nebo veřejné správy, technologických nebo inovačních platformách atd. (cca na 1 stránku formátu A4);
 • přehled zkušeností kandidáta v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (maximálně 1 stránka formátu A4);
 • zkušenosti s řízením výzkumných projektů z oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

 • všeobecně uznávaná osobnost působící v podnikovém sektoru a s praktickou zkušeností ve firemním výzkumu;
 • praxe v oboru;
 • morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude ve výzkumné radě TA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci ve výzkumné radě TA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého pracoviště, oboru a sektoru);
 • relevantní manažerské zkušenosti, komunikační schopnosti.

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr.

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: RVVI