facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů na 9 členů Bioetické komise

16. 4. 2022
Výzva k podávání návrhů na 9 členů Bioetické komise

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy poradního orgánu Rady – Bioetické komise.

Bioetická komise zpracovává zejména podklady pro řešení úkolů Rady spojených s bioetickými aspekty výzkumu a vývoje, zejména návrhy odborných stanovisek Rady k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk. Předsedou Bioetické komise je člen Rady, v současnosti Marián Hajdúch.

Oborové složení Bioetická komise:

 • biologie
 • biochemie
 • biofyzika
 • etika
 • filozofie
 • lékařství
 • molekulární biologie a genetika
 • právo
 • teologie
 • zoologie (reprodukce zvířat)
 • embryologie, gynekologie a porodnictví
 • genetika

Bioetická komise doporučuje dalšího kandidáta pro oblast:

 • etika umělé inteligence

Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti.

Jeden navrhovatel může navrhnout za každý obor (skupinu) v Bioetické komisi Rady nejvýše dva kandidáty. Oborové složení komise je uvedeno níže. Nominovaní by měli být stejnou mírou ženy a muži.

Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Členství v Bioetické komisi Rady je neslučitelné se současným členstvím v Radě (s výjimkou předsedy komise), v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky.

Funkce člena poradního orgánu Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.

Předpokládané zahájení výkonu funkce člena Bioetické komise bude v červnu 2022.

Návrhy označené číslem jednacím 9888/2022-UVCR na obálce musí být doručeny nejpozději do 3. května 2022 v listinné podobě nebo datovou schránkou na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky,

nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

 

Datová schránka ID: trfaa33

 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace