facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k podávání návrhů na členku/člena předsednictva a předsedkyni/předsedu GA ČR

4. 8. 2021
Výzva k podávání návrhů na členku/člena předsednictva a předsedkyni/předsedu GA ČR

Předseda vlády a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členku / člena předsednictva a předsedkyni / předsedu Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“).

Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda.

Podle § 36 odst. 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory, předkládá vládě ke schválení návrh statutu Grantové agentury České republiky a jeho změn a předkládá návrh rozpočtu Grantové agentury České republiky. Předsednictvo Grantové agentury České republiky koordinuje činnost oborových komisí jako poradních orgánů Grantové agentury České republiky, které posuzují a hodnotí návrhy grantových projektů s žádostmi o udělení podpory.

Podle § 36 odst. 4 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací předseda Grantové agentury České republiky zastupuje Grantovou agenturu České republiky navenek a jedná jejím jménem ve všech jejích věcech.

Předseda a členové předsednictva GA ČR vykonávají funkci v pracovním poměru. Platové poměry předsedy a členů předsednictva GA ČR se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy.

Stávající členové předsednictva GA ČR:

  • Stanislava Hronová (místopředsedkyně) – společenské a humanitní vědy
  • Alice Valkárová - vědy o neživé přírodě
  • Petr Baldrian – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
  • Rostislav Drochytka – technické vědy

Z důvodu náhlého úmrtí předsedy a člena předsednictva GA ČR Jaroslava Koči je zapotřebí doplnit předsednictvo GA ČR na zákonem stanovený počet s přihlédnutím k oboru, které v předsednictvu zastával (lékařské a biologické vědy).

 

Více informací je k dispozici na webu RVVI.

 

Zdroj: RVVI

redakčně upraveno