facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzkumná spolupráce v rámci cofundů Vám dá víc než jen finanční podporu

12. 11. 2018
Výzkumná spolupráce v rámci cofundů Vám dá víc než jen finanční podporu

Představovat programy Technologické agentury či Grantové agentury ČR by ve výzkumné a akademické komunitě bylo nošením dříví do lesa. ERA-NET cofundové programy, mimo jiné CHIST-ERA III Cofund či EuroNanoMed 3, si ale podrobnější představení rozhodně zaslouží. Jaké jsou hlavní principy tohoto schématu podpory projektů výzkumu a vývoje?

Cofundové programy dávají příležitost českým uchazečům – podnikům a výzkumným organizacím, podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR. Každý poskytovatel financuje úspěšné uchazeče ze své země. Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což umožní českým výzkumníkům získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

Jaký je vztah CHIST-ERA III, EuroNanoMed 3 a programu TA ČR EPSILON?

Právě vyhlášená mezinárodní výzva “Call 2018” v rámci CHIST-ERA III, podporující projekty zaměřené na informační a komunikační vědy a technologie (ICST), je svými pravidly pro českého uchazeče navázána na program EPSILON. Pro české uchazeče to neznamená, že se musí přihlašovat přímo do programu EPSILON. Jedná se spíše o to, že předkládaný projekt musí být projektem aplikovaného výzkumu. Dále to znamená, že cíle a výsledky navrhovaného projektu musí být v souladu s celkovými cíli programu EPSILON. Současně nejvyšší povolená intenzita podpory na českou část projektu je 60 % z celkových uznatelných nákladů. Od českých uchazečů bude požadována spoluúčast na financování nákladů ve výši minimálně 40 % finančních prostředků a to z neveřejných zdrojů. Stejné podmínky platí i pro výzvu EuroNanoMed 3 Call 2019, která je zaměřená na oblast nanomedicíny.

Čím se z pohledu uchazeče liší tyto Cofundové programy a standardní programy TA ČR? Jaká jsou úskalí, která ze „standardních“ soutěží v TA ČR neznají?

Hlavní rozdíl oproti standardním soutěžím je v tom, že projekty musí sestavit projektová konsorcia tvořena několika zahraničními partnery. Projekty se podávají v anglickém jazyce prostřednictvím mezinárodního systému ve dvou stupních. Nejprve jsou uchazeči vyzváni, aby předložili zkrácenou verzi návrhů projektů (pre-proposals). V případě úspěšného hodnocení v prvním kole jsou uchazeči vyzváni k předložení úplného návrhu projektu (full proposals). Klíčová je tedy zejména komunikace mezi jednotlivými partnery a důkladná příprava kvalitního mezinárodního projektu, přičemž pro českého partnera to znamená kladení důrazu na rozpracování projektu z pohledu aplikovatelnosti výsledků v praxi. Hodnocení projektů probíhá na mezinárodní úrovni mezinárodními hodnotiteli. TA ČR v prvním i druhém stupni kontroluje pouze způsobilost českých uchazečů na základě definovaných podmínek. Celý proces je uzavřen vyhlášením národní veřejné soutěže, po které je s uchazečem uzavřena smlouva o poskytnutí podpory.

Mají podle Vás české instituce dostatečné zkušenosti s hledáním vhodných zahraničních partnerů a s realizací takovýchto projektů?

V České republice působí týmy, které jsou již do mezinárodní spolupráce zapojeny, avšak jsou zde i týmy, které s působením ve velkých mezinárodních projektech zkušenosti nemají či s nimi teprve začínají. A právě pro tyto týmy představují cofundové výzvy možnost, jak se zapojit a nalézt kontakty pro další spolupráci. Pro hledání vhodných partnerů lze využít například nástroj partner search tool, který spravuje Evropská komise či partner search tool na webových stránkách každého cofundu. Také Technologická agentura je nápomocná pro nalezení vhodného partnera pro spolupráci, tato role je nyní systematicky rozvíjena v rámci poradenství TA ČR.

Co byste vzkázali institucím, které o podávání žádostí do cofundů uvažují, ale stále váhají?

Jděte do toho! Možnost zapojit se do cofundových výzev nabízí českým podnikům a výzkumným organizacím získat neocenitelné zkušenosti a kontakty v rámci mezinárodní spolupráce a tak obohatit český výzkum a vývoj o nové poznatky a rozšířit zapojení do Evropského výzkumného prostoru. Tyto zkušenosti mimo jiné mohou být pak využity při přípravě dalších společných projektů do Horizon 2020 či Horizon Europe.

Do jakých výzev je možné se aktuálně zapojit a kde lze o nich získat podrobnější informace?

V rámci cofundové výzvy CHIST-ERA III Call 2018 můžete své návrhy projektů (pro-proposals) zasílat do 15.1.2019. Co se týče výzvy EuroNanoMed 3 Call 2019, lhůta pro zasílání pre-proposals je do 31.1.2019. Vyhlášení společné mezinárodní výzvy zaměřené na materiálový výzkum a inovace se předpokládá na jaře 2019 v rámci M-ERA. Net 2 Call 2019. Podrobné informace o těchto, ale i dalších cofundech zaměřených na jiné oblasti, naleznete na webových stránkách TA ČR pod programy v sekci Cofundové výzvy. Pro každou vyhlášenou mezinárodní výzvu je zároveň k dispozici příručka s veškerými potřebnými informacemi.


Za ResearchJobs.cz se ptal Martin Víta.

Odpovědi na otázky ResearchJobs.cz připravili kolegové z Technologické agentury ČR – Martin Bunček, Iveta Zápařková a Kristina Nehilčová.