facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda do praxe: Raci na stráži

29. 8. 2022
Věda do praxe: Raci na stráži

Využití bioindikátorů k monitoringu kvality životního prostředí je jednou z dostupných metod detekce změn způsobených různými znečišťujícími látkami. Hlavní výhodou použití živých organismů jako bioindikátorů je možnost rychlé detekce toxických látek. Inovativní řešení z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro tyto účely využívá raky.

20220826Raci1

Originální a užitečné

Vyvinutý systém umožňuje bezkontaktní měření srdeční aktivity raka společně s jeho trajektorií a následnou analýzu pro určení fyziologického stavu raků a změn v kvalitě vody. Výstupem systému je informace o srdeční frekvenci raka a trajektorii raka v průběhu měření. Srdeční frekvence a informace o pohybu raka je dále analyzována a používána pro detekci změny kvality vody či přítomnosti chemikálií. Systém je vhodný pro automatickou detekci znečištění vody a pro provádění etologických experimentů.

Třikrát pro

  • Systém je bezkontaktní. Rak není nijak omezen v pohybu. Pouze pomocí odrazové fólie nalepené na raka v oblasti srdce je systém schopen lokalizovat raka a měřit srdeční frekvenci. Trajektorie raka je vyhodnocována prostřednictvím videokamery. Systém je schopen monitorovat srdeční aktivitu raka/raků v akváriu/nádrži s vodou ze vzdálenosti desítek centimetrů.
  • Rak reaguje na změnu kvality vody velmi rychle v řádu několika sekund a je schopný detekovat velmi nízké koncentrace různých látek. Vzorce chování organismu jsou průběžně sledovány a následně zaznamenávány. Tímto způsobem je možno odhalit velmi rychle eventuální znečištění vody a pomocí dalších metod pátrat po příčině.
  • Systém lze využít i na další organismy např. mlže. Výhodou raků je jejich velká biologická rozmanitost, což znamená, že pro každé prostředí lze nalézt odpovídající druh. Rak má jednoduchý kardiovaskulární systém a může být snadno chován v laboratorních podmínkách.

20220826Raci

Wanted – hledá se obchodní partner

Řešení je vhodné pro rychlé zjištění změny kvality vody (přítomnost chemikálií) na úpravnách vod či zařízeních s nutností detekce cizorodých látek jako součást tzv. systému rychlého varování. Stejně tak je řešení vhodné pro vědeckou experimentální práci v oblasti etologických studií raků. Nyní hledáme partnera, který dotáhne technologii do uživatelsky vhodného formátu a postará se o distribuci mezi koncové uživatele.

Jaké má hlavní autor této inovativní technologie, Pavel Kozák z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zkušenosti s transferováním vědeckých výsledků do praxe? „Přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe pro mě znamená ověření smysluplnosti našeho vědeckého výzkumu. Je skvělé se potkávat s lidmi z praxe, kteří nám dávají vždy výbornou zpětnou vazbu a mnohdy inspirují novými nápady. Například nutnost tohoto řešení vzešla z požadavku z praxe, kdy náš předchozí systém založený na kontaktním sledování pomocí čidla s drátem přilepeným na raka a propojeným s počítačem nefungovalo optimálně v pivovarském provozu, kde je zdrojová voda studená a ohebnost drátu příliš omezovala raky v pohybu. Vědecké výsledky, které mají nakonec nějaké uplatnění v praktickém životě, pro mě mají největší hodnotu.“

 

Zdroj: Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR a spolkem Transfera.cz, který je partnerem rubriky Transfer a spolupráce portálu Vědavýzkum.cz. Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji.

Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Bez profesionálního transferu technologií se komerčního úspěchu prakticky žádný vynález nedočká. I tak v praxi v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Ročně zajišťuje transfer technologií české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Transfera logo

CETTAV (Centrum transferu technologií AV ČR) je specializované oddělení Střediska společných činností AV ČR. Poskytuje konzultace a služby všem pracovištím AV ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. CETTAV vytvořil a stará se o obsah Portálu transferu AV ČR.