facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Akademický senát rozhodl o zřízení vysokoškolského ústavu UP

13. 12. 2019
Akademický senát rozhodl o zřízení vysokoškolského ústavu UP

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci schválil zřízení vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého. Devatenácti hlasy přijal novelu Statutu UP, v níž je nově vysokoškolský ústav obsažen. Tímto rozhodnutím s účinností od 1. dubna 2020 završil podporu záměru integrovat vědecko-výzkumné kapacity a procesy na UP do nového vysokoškolského ústavu.

Ten má spojit tři vědecká centra přírodovědecké a lékařské fakulty v partnerství s Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a Fakultní nemocnicí Olomouc.

senat upol

Na svém posledním jednání v tomto roce se Akademický senát Univerzity Palackého věnoval z velké části Návrhu zřízení vysokoškolského ústavu UP. Návrh, který senátorům předložil rektor UP Jaroslav Miller, obsahoval dva dokumenty, novelu Statutu UP a nový Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP/ Czech Advanced Technology and Research Institute (CATRIN).

Před senátory postupně hovořili rektor UP Jaroslav Miller, děkan PřF Martin Kubala, proděkan LF Milan Kolář, ředitel CRH Ivo Frébort, Michal Otyepka, zastupující ředitel RCPTM a Marián Hajdúch, ředitel ÚMTM. Se zřízením vysokoškolského ústavu v podobě, v jaké byl předložen, vyjádřil nesouhlas Martin Kubala, děkan přírodovědecké fakulty, jehož slova podpořil i předseda AS PřF UP Tomáš Opatrný, především s odkazem na nevypořádání podmínek fakulty v tzv. technické dohodě. Jednoznačnou podporu vzniku vysokoškolského ústavu naopak vyjádřila lékařská fakulta prostřednictvím proděkana Milana Koláře.

Po následné diskuzi, v níž zazněla řada příspěvků senátorů i hostů, AS UP schválil devatenácti hlasy novelu Statutu UP. „Akademický senát schválil novelu Statutu UP, která je se vznikem vysokoškolského ústavu nutně spojena, a to ve znění pozměňovacích návrhů. Zároveň rektora požádal, aby příslušnou novelu zaslal k registraci na MŠMT až v okamžiku schválení návrhu Statutu vysokoškolského ústavu AS UP,“ uvedl Jiří Langer, předseda AS UP.

Senátoři totiž neschválili Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP. „Návrh tohoto dokumentu AS UP vrátil k předkladateli k dopracování a upozornil přitom, že nebyly uspokojivě vypořádány všechny požadavky podmiňující schválení Statutu VŠÚ,“ dodal předseda AS UP. V této souvislosti se senát rozhodl aktivně vstoupit do vyjednání a zřídil speciální komisi, která by měla vést jednání směřující k vyřešení záležitostí v tzv. technické dohodě (viz výše).

Svým usnesením pak senát vyzval rektora UP a vedení PřF, aby pro účely jednání této komise identifikovali sporné body týkající se zřízení VŠÚ, připravili varianty jejich řešení a dodali je do 10. ledna 2020 předsedovi AS UP. „Komise bude hledat průniky řešení. Měla by se scházet za účasti rektora a vedení přírodovědecké fakulty nebo jejich pověřených zástupců. Budou zastupovat zájmy dané strany a hledat kompromis. V únoru 2020 by AS UP měl vyzvat obě strany k podpisu dohody v kompromisním znění,“ vysvětlil Jiří Langer.

Během jednání AS UP schválil také novelu Volebního řádu AS FTK UP. V programu jednání měl AS UP ještě bod vztahující se k Etické komisi UP. Vzhledem k rozsáhlosti tématu návrhu zřízení vysokoškolského ústavu UP senátoři pouze přijali usnesení, v němž požádali rektora UP o revizi aktuálně nastavených procesů posuzování porušení Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP a případnou novelizaci příslušných vnitřních norem UP. K tomuto bodu se AS UP hodlá vrátit na svém dalším zasedání.

Celé usnesení Akademického senátu UP je dostupné zde.

 

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci

Foto: Milada Hronová