Vytisknout tuto stránku

Další HR Award pro Česko. Tentokrát do Liberce

24. 3. 2020
Další HR Award pro Česko. Tentokrát do Liberce

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci obdržel začátkem tohoto roku ocenění HR Award. Připojil se tak k dalším českým institucím, které evropské ocenění již získaly.

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jde o doporučení Evropské komise, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců.

V Česku zatím Evropská komise ocenila 21 institucí, z toho 15 vysokých škol nebo jejich součástí, 5 ústavů Akademie věd ČR a jednu veřejnou výzkumnou instituci. Nejnovějším oceněným je Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (TUL CxI).

CxI1Jak říká Zdeněk Kůs, ředitel pro výzkum TUL CxI a bývalý rektor liberecké univerzity, ústav si od ocenění slibuje především širší zapojení zahraničních výzkumných pracovníků do svých týmů, zvýšený počet mezinárodních projektů a publikací a zvýšení mezinárodního renomé. „Vysoký standard péče o zaměstnance, který ústav zavedl, povede bezpochyby také k větší spolupráci jednotlivých týmů. Synergii a spolupráci náš vědecky velmi úspěšný ústav dostal do vínku již od svého vzniku a jsou jeho velkou komparativní výhodou,“ uvedl.

TUL CxI se k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků přihlásil 5. prosince 2017, pro získání certifikátu provedl řadu interních kroků, mimo jiné průzkum spokojenosti všech zaměstnanců a tři diskuse na téma Věda a výzkumné prostředí. Dotazník i diskuse poskytly vedení ústavu cenný základ pro vypracování akčního plánu, zapojení širokého pléna zaměstnanců bylo navíc velmi kladně hodnoceno i ze strany Evropské komise.

Ředitel ústavu, Petr Tůma, k získání ocenění uvedl, že cesta to nebyla krátká, jednoduchá, ani úplně přímočará, ale asi i proto je soubor dokumentů dobrým návodem, jak v oblasti řízení lidských zdrojů dále pokračovat. Počátkem roku 2020 byla na ústavu navíc také zřízena pozice ombudsmana. Jde o kvalifikovaného odborníka mimo kolektiv vlastních zaměstnanců ústavu schopného nezávisle posuzovat případné podněty ze strany pracovníků.

O TUL CxI

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum Technické univerzity v Liberci. Jeho cílem je přispět k rozvoji regionu, tradičně orientovaného na technická odvětví průmyslu. Ústav propojuje laboratoře technických oborů z TUL a jejich spolupráci s významnými subjekty aplikační sféry. Výzkumné programy jsou zaměřené na oblast materiálového výzkumu a konkurenceschopného strojírenství s důrazem na využitelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi.

CxI2

O HR Award

Ocenění přináší na mezinárodním poli prestiž a zvyšuje šance výzkumných institucí na přilákání špičkových zahraničních vědců. Personální řízení výzkumných organizací proto podporuje také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Více si můžete přečíst i v rozhovoru s Eliškou Handlířovou, která koordinovala proces podávání žádosti na vysokoškolském ústavu CEITEC na Masarykově univerzitě.

Ocenění v Česku

Vůbec první českou organizací, která získala titul HR Award, byla v listopadu 2018 Mendelova univerzita v Brně. Ještě v témže roce přibyly Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni a také Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity.

Nejvíce českých institucí pak rozšířilo seznam v minulém roce. Hned na počátku to byly institut CEITEC Masarykovy univerzity a Ústav fyzikálních chemie J. Heyrovského AV ČR, v únoru potom Univerzita Karlova, Biologické centrum AV ČR a Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně. V březnové vlně se přidaly také zlínské Centrum polymerních systémů UTB, Fyziologický ústav AV ČR a Fakulta strojní ZČU v Plzni. Následovaly Fyzikální ústav AV ČR a Ostravská univerzita nebo Národní ústav duševního zdraví a Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V průběhu léta pak Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Fakulta aplikovaných věd ZČU. Na podzim pak seznam doplnily ještě České vysoké učení technické v Praze a Ústav výzkumu globální změny AV ČR.

Přehled je dostupný na webu Evropské komise zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TUL, EK