facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Výzva k podávání návrhů na členy Bioetické komise RVVI

2. 3. 2018
Výzva k podávání návrhů na členy Bioetické komise RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy poradního orgánu Rady – Bioetické komise Rady. Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti výzkumu, vývoje a inovací s širokým přehledem o této oblasti a o potřebách společnosti.

Výzva je vyhlášena pro Bioetickou komisi Rady, která zpracovává podklady pro řešení úkolů Rady spojených s bioetickými aspekty výzkumu a vývoje, zejména návrhy odborných stanovisek k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk.

Členství v Bioetické komisi Rady je neslučitelné se současným členstvím v Radě (s výjimkou předsedů komisí),v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky. Funkce člena poradních orgánů Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.

Člen Biotecké komise Rady by měl být vynikajícím mezinárodně uznávaným odborníkem s širokým přehledem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a o potřebách společnosti, musí mít vysoký morální kredit, společenskou prestiž a měl by být schopen týmové práce.

Podávat návrhy na kandidáty členství jsou oprávněny ústřední správní úřady, organizační složky České republiky nebo právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, uživatelé výsledků výzkumu a vývoje nebo jejich zástupci nebo skupiny nejméně pěti fyzických osob prokazatelně aktivně činných v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jeden navrhovatel může navrhnout za každý obor (skupinu) v Bioetické komisi Rady nejvýše dva kandidáty. Nominace by měla zohledňovat genderovou vyváženost.

Návrhy označené číslem jednacím 6329/2018-RVV na obálce musí být doručeny nejpozději do 27. dubna 2018 v listinné podobě a současně elektronicky. Podklady pro nominaci včetně nominačního formuláře nalezente na webových stránkách Úřadu vlády zde.

Oborové složení Bioetické komise Rady:

 • biologie
 • biochemie
 • biofyzika
 • etika
 • filozofie
 • lékařství
 • molekulární biologie a genetika
 • právo
 • teologie
 • zoologie (reprodukce zvířat)
 • embryologie, gynekologie a porodnictví
 • genetika

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Úřad vlády ČR