facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Začíná fungovat nová Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví

13. 3. 2018
Začíná fungovat nová Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval dvacet pět nových zástupců odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy a výzkumu do Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. Ta tak naváže na činnost Odborného kolegia ministerstva. Jejím hlavním úkolem bude pomáhat ministrovi v rozhodování v klíčových otázkách českého zdravotnictví.

„Je mou snahou, aby členská základna Vědecké rady byla svým složením opravdu reprezentativní a obsáhla všechny základní odbornosti. Přál bych si, aby mi byla poradní oporou v odborně náročných tématech, jakými jsou například věda a výzkum či otázky vzdělávání,“ uvedl při prvním zasedání Vědecké rady ministr zdravotnictví. Předchůdcem této rady bylo Odborné kolegium Ministerstva zdravotnictví založené v roce 2014. Jeho činnost byla ovšem později utlumena. První zasedání znovuobnovené Vědecké rady proběhlo 5. února 2018 z iniciativy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Předsedou rady byl jmenován přednosta 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina. V radě zasedne také ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM) Marián Hajdúch a emeritní přednosta Dětské kliniky LF a FNOL Vladimír Mihál. Seznam všech členů Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví je dostupný zde.

Ředitel ÚMTM Marián Hajdúch bude jako člen rady usilovat o zvýšení povědomí o zdravotnickém výzkumu, o jeho smysluplný přenos do klinické praxe i o jeho pevnější legislativní ukotvení v připravované novele zákona o podpoře výzkumu. „Budu hájit stejné hodnoty jako doposud, to jest medicínu založenou na důkazech, spravedlivý a motivační způsob rozdělování finančních prostředků na výzkum, podporu mladých lékařů s vědeckými ambicemi, integraci české vědy do evropského výzkumného prostoru a dlouhodobou podporu klíčových medicínských infrastruktur,“ uvedl Marián Hajdúch.

„Za důležité také považuji nastavení a implementaci prostředků elektronického zdravotnictví do praxe a podporu udržitelnosti zdravotních registrů. Mým velkým přáním v budoucnosti by byl vznik kombinovaného studijního programu MUDr./PhD. na našich lékařských fakultách, jak je to celkem obvyklé v zahraničí. Kombinovaný program by umožnil mimořádně nadaným studentům současně absolvovat obě doposud oddělená studia, samozřejmě v kratší době,“ doplnil Marián Hajdúch.

Uznávaný pediatr a hematoonkolog Vladimír Mihál se chce věnovat podpoře koncepce postavení univerzitních center, respektive univerzitních nemocnic jako přirozených koordinátorů odborné a vědecké činnosti i pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. „Jako lékař a vysokoškolský učitel, který je začleněný i do postgraduálního vzdělávání, bych také rád upozornil na nutnost koncepce celoživotního vzdělávání lékařů s důrazem na podporu a rozvoj kritického myšlení, kreativitu, komunikačních schopností a informační gramotnosti,“ uvedl Vladimír Mihál. V diskuzi o metodě financování výzkumu bude klást důraz na externí evaluaci předkládaných projektů s cílem zmírnit potenciální konflikt zájmů domácích hodnotitelů. „Grantová agentura by z dlouhodobého hlediska dnes již měla mít k dispozici i data, týkající se finanční efektivity dosavadní vědeckovýzkumné činnosti předkladatelů,“ doplnil.

Jmenovací dekrety převzali členové Vědecké rady na svém prvním společném zasedání na začátku února. K prvním projednávaným tématům patřila problematika screeningových programů v České republice, jejich fungování a účinnost. K řešení odborných problémů v oblasti poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy by se Vědecká rada měla scházet zhruba jednou za tři měsíce.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci, Ministerstvo zdravotnictví