Vytisknout tuto stránku

Závěr kontroly NKÚ: Grantová agentura ČR nepodporovala větší provázanost výzkumu a praxe

3. 4. 2017
Závěr kontroly NKÚ: Grantová agentura ČR nepodporovala větší provázanost výzkumu a praxe

Podle závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nepodporovala Grantová agentura České republiky (GA ČR) v letech 2011-2015 oblasti výzkumu s největším potenciálem pro praktické využití a větší propojení základního a aplikovaného výzkumu. Chybovala prý i ve veřejných soutěžích pro grantové projekty. Reakce GA ČR: Sledujeme kvalitu výsledků základního výzkumu, nepřísluší nám určovat vědní politiku!

NKÚ zveřejnil tiskovou zprávu z kontrolní akce č. 16/19 dne 3. dubna 2017. Ze závěrů vyplývá, že největšími příjemci účelové podpory základního výzkumu byly v kontrolovaných letech veřejné výzkumné instituce a vysoké školy. Podporu základního výzkumu agentura rozdělila do pěti oblastí, které podporovala rovnoměrně. Tato podpora se pohybovala mezi lety 2011 až 2015 od 18 % u společenských a humanitních věd po 23 % u věd o neživé přírodě.

Dle NKÚ by však podpora měla cílit i na ty oblasti základního výzkumu, které mohou zlepšit využití nových poznatků a ve výsledku tak přispět k růstu konkurenceschopnosti ČR, jak uvádějí národní strategické dokumenty. Kontroloři také zjistili, že GA ČR chybovala při veřejných soutěžích na výběr projektů. V rozporu se zákonem například měnila u některých soutěží podmínky pro uchazeče. V roce 2012 zveřejnila informaci o prodloužení soutěžní lhůty pouze na webových stránkách a navíc jen jeden den před skončením této lhůty. Uchazeči tak prý neměli rovné podmínky. K netransparentnosti soutěží přispělo například i to, že v roce 2014 předsednictvo GA ČR vybralo jiné projekty, než které doporučila oborová hodnoticí komise složená i ze zahraničních expertů.

V tiskové zprávě se dále uvádí, že GA ČR nesledovala kvalitu výsledků ani u jednotlivých vědních oborů, ani celkově. Nemohla proto vyhodnotit, jaké dopady vyplacená podpora měla. V kvalitě základního výzkumu přitom ČR zaostává za evropským průměrem. Příliš úspěšná není ve srovnání s dalšími zeměmi EU ani v získávání grantů od Evropské výzkumné rady (ERC).

GA ČR: Nepřísluší nám určovat vědní politiku

Grantová agentura se v reakci na tiskovou zprávu vůči závěrům kontroly důrazně ohradila.

Působnost a pravomoc GA ČR je vymezena v § 36 zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která rovněž stanoví práva a povinnosti GA ČR a další podmínky poskytovaní podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. Statní orgány, mezi které GA ČR patří, mohou svou pravomoc a působnost vykonávat v případech, v mezích a způsobem, který stanoví zákon.

Podle vyjádření Grantové agentuře tedy nepřísluší určovat politiku výzkumu a vývoje ani určovat ty oblasti základního výzkumu, které mohou zlepšit využití nových poznatků, neboť každá oblast může potenciálně přinést nové poznatky s bezprostředním využitím pro praxi.

Za současného stavu legislativy není možné, aby GA ČR sama rozhodla, že určitou vědní oblast upřednostní před jinou oblastí nebo, že přihlášení se k určité prioritní oblasti bude pro vědce znamenat určitou výhodu v hodnoticím procesu. Toto by odporovalo hlavní definici základního výzkumu jako teoretické nebo experimentální práci prováděné zejména za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na uplatnění nebo využití v praxi.

GA ČR tedy nemůže směřovat určitou část finančních prostředků na činnost, kterou nemá v zákoně definovanou a ani vládou schválenou.

Sledujeme kvalitu výsledků základního výzkumu

Dle GA ČR není správná ani výtka NKÚ, že nesleduje kvalitu vědeckých výsledků. Agentura sleduje počty i druhy výsledků základního výzkumu jak u jednotlivých projektů, tak v rámci jednotlivých oborů i celkově, protože je povinna následně tyto informace poskytovat v souladu se Zákonem do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, jehož účelem je mimo jiné hodnotit výsledky výzkumných organizací a výzkumných projektů a poskytovat tyto informace vládě a veřejnosti. Dopady GA ČR vyhodnocuje v souladu s vládou schválenou koncepcí a vládou schválených skupin grantových projektů.

 

Zdroj: Tisková zpráva NKÚ a vyjádření GAČR

 

Jiří Chýla ke sporu: NKÚ překročil své pravomoci, obvinění je absurdní.