facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropské inovační agentury v době koronaviru

20. 5. 2020
Evropské inovační agentury v době koronaviru

I ve ztížených podmínkách funguje evropská síť inovačních agentur TAFTIE velmi dobře a průběžně si její členové vyměňují informace o svém fungování a dobré praxi. Pandemie koronaviru ukázala, že i přes často rigidní právní rámec dokážou agentury najít řešení a podpořit nadějné projekty.

taftie

Pandemie ale také odhalila, jak kreativní a reaktivní mohou být některé agentury, když mají potřebnou flexibilitu a celou škálu možností podpory. Z webináře TAFTIE, kde na 120 účastníků sdílelo zkušenosti s nastavením podpory výzkumu a inovací v reakci na pandemii pro rychlé obnovení ekonomiky po jejím skončení, nás některé velmi zaujaly.

Finsko zavedlo přímou podporu malým a středním podnikům postiženým pandemií covid-19. Pouhý měsíc od vyhlášení programu již tamní agentura Business Finland podpořila 6551 projektů z 21 163 došlých žádostí a to celkovou částkou 910,9 mil. EUR. Země také zřídila program na podporu výzkumu, vývoje a inovací v podnicích postižených covid-19 formou „soft půjček“ ve výši 100 000 až 500 000 EUR s intenzitou podpory 70 %. Jeho cílem je obnova a rozvoj podnikání a posílení konkurenceschopnosti firem. Na program je vyčleněno 300 mil. EUR. Třetím nástrojem finské agentury je program pro výzkumné organizace s důrazem na komercializaci výsledků projektů zaměřených na řešení problémů způsobených COVID-19 nebo obnovu průmyslu.

Lucemburská agentura Luxinnovation pružně vytvořila platformy podporující výrobce respirátorů, masek, obleků, štítů a dezinfekcí. Vláda díky přímé komunikaci s experty agentury rychle zareagovala na úpravu evropského rámce pro veřejnou podporu a využila nových příležitostí v programech Evropské komise - Covid RDI & Covid Invest. Agentura také ověřuje způsoby, jak zapojit i kreativní myšlení s cílem dosáhnout udržitelné společnosti.

V Norsku agentura Innovation Norway maximálně zjednodušila procesy a zavedla „fast track“ při rozhodování o půjčkách. Norské ministerstvo průmyslu a obchodu alokovalo dodatečných 500 milionů EUR na podporu malých a středních podniků. V době pandemie působila agentura v roli „mostu” mezi firmami a úseky pověřenými zadáváním veřejných zakázek v nemocnicích.

Britská vláda podpořila výzkum a vývoj zasažených firem balíčkem 1,25 miliardy liber (psali jsme zde – pozn. red.). Existující projekty byly prodlouženy o tři měsíce a podniky obdržely zálohové platby předem. Agentura Innovate UK klade velký důraz na poradenství a využívá sítě 190 specialistů Innovate UK a Enterprise Europe Network. Ti pracují s přibližně 6 000 inovativními malými a středními firmami s růstovým potenciálem.

Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž Programu ÉTA zaměřenou na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a krize spojené s pandemií. Dále umožnila rozšířit realizaci stávajících projektů, zaměření souviselo s pandemií. Na výzkum týkající se pandemie a jejích následků reflektovaly i veřejné soutěže v programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 nebo v programech TREND a DOPRAVA 2020+.

Evropské agentury na základě pandemie přistoupily ke změnám pracovních modelů, upravily pořadí priorit, alokací rozpočtů, procedur pro předkládání žádostí, jejich hodnocení, pravidel a postupů pro platby. Změna právního rámce není v jejich pravomoci, a tak většina agentur, které narazily na právní limity, se bude snažit iniciovat změnu a tím si zajistit větší flexibilitu, která se ukazuje jako klíčová.

 

Autorka: Milena Vicenová

Autorka působí v Technologické agentuře ČR v úseku zahraniční spolupráce