facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jaké jsou současné dopady akademického výzkumu na společnost?

9. 4. 2017
Jaké jsou současné dopady akademického výzkumu na společnost?

Debata o vlivu univerzit a především akademického výzkumu na společnost nabrala v posledních deseti letech na síle. Univerzity v různé míře přispívají k budování vzdělanostní společnosti, řešení globálních sociálních výzev nebo budování otevřeného a inkluzivního Evropského výzkumného prostoru. Autoři očekávájí, že tento trend bude i nadále posilovat.

Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) vydala v březnu dokument o vlivu akademického výzkumu na společnost. Podle LERU se vnímání tohoto vlivu značně proměnilo. Akademický výzkum již nestojí izolovaně, ale stal se součástí širšího inovačního procesu, v němž je běžná spolupráce různých subjektů na společné tvorbě nových poznatků. Proto již není adekvátní striktní rozlišování mezi „akademickým“ (základním) a „aplikovaným“ výzkumem.

Produkce vědění není lineární proces. Společenské inovace nejsou výsledkem čistě vědeckého nebo technologického pokroku, ale také výstupem opakovaného procesu mnoha interakcí mezi různými aktéry. V současném nelineárním, síťovém prostředí je akademický výzkum jakousi dynamickou složkou širšího procesu produkce vědění. Dopady na společnost jsou důsledkem setkávání jednotlivých zúčastněných aktérů a jejich příspěvků k naplnění společného cíle. Taková spolupráce by v ideálním případě měla začínat již ve fázi přípravy výzkumného záměru a prostupovat celým procesem jeho řešení.

Novému modelu produkce znalostí je třeba přizpůsobit i hodnocení jeho dopadů. Klasická lineární představa, která se zaměřuje na snadno kvantifikovatelné výstupy a přímý ekonomický přínos, začíná v současné době ustupovat do pozadí, ačkoliv možná příliš pomalu či nerovnoměrně. Tradiční mechanismy hodnocení jako peer review a bibliometrie by měly projít značnou revizí, aby odpovídaly současným požadavkům. V mnoha zemích v současnosti vznikají hodnotící postupy, které usilují o širší zohlednění nepřímých dopadů výzkumu na společnost. Autoři dokumentu představují jeden z těchto přístupů – SIAMPI, vyvinutý ve v britském a francouzském kontextu.

Dle závěrů dokumentu by tedy univerzitní instituce měly aktivně podporovat společenské dopady výzkumu jako otevřený a dynamický proces, spolupracovat s širokým spektrem aktérů, včetně vlád, soukromého sektoru i široké veřejnosti a usilovat o vyvinutí explicitního a transparentního systému hodnocení vědy, který zohlední všechny typy přímých i nepřímých dopadů na společnost.

 

Zdroj: Liga evropských výzkumných univerzit (LERU)