facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Novinky CZELO: Erasmus+ Aliance pro inovace a program Women2Invest

3. 5. 2022
Novinky CZELO: Erasmus+ Aliance pro inovace a program Women2Invest

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Zjistěte více o nové výzvě Erasmus+ Aliance pro inovace nebo o tom, jaký byl zájem o třetí výzvu na podporu projektů Evropských univerzit. Dále si můžete přečíst, která města byla vybrána k zapojení do mise 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst či jak financovat spolupráci se třetími zeměmi v rámci programu Horizont Evropa. Nepromeškejte otevření výzvy do školicího programu Women2Invest.

CZELO

Liberec mezi 100 klimaticky neutrálními městy do roku 2030

Evropská komise zveřejnila seznam vybraných měst pro zapojení do mise 100 klimaticky neutrálních a chytrých měst. Všech 27 zemí EU má ve výsledné stovce měst své zastoupení, navíc bylo vybráno i 12 měst ze zemí přidružených k HEU. Mise Klimaticky neutrální a chytrá města obdrží 360 milionů eur z rámcového programu HEU. Financovány budou výzkumné a inovační akce v oblasti mobility, úspor energie a zeleného plánování. Nyní Komise vyzve 100 vybraných měst k vypracování „klimatické úmluvy“, která má zahrnovat obecné návrhy a investiční plány na klimatickou neutralitu v odvětvích jako jsou energetika, nakládání s odpadem a doprava. Města mohou díky misi Klimaticky neutrální a chytrá města získat: 1. poradenství na míru v rámci misijní platformy (zpravované konsorciem NetZeroCities), 2. možnost účasti ve velkých inovačních a pilotních projektech v celkové hodnotě 360 milionů eur z programu HEU (2021–2023), 3. networkingové možnosti a zviditelnění na mezinárodní scéně, 4. zvýšenou atraktivitu pro investory.

Kompletní seznam vybraných měst najdete na webu CZELO. Více informací k misi najdete na webu Evropské komise.

Třetí země v programu Horizont Evropa – jak financovat spolupráci?

Termín "mezinárodní spolupráce" označuje v případě projektů rámcových programů (RP), resp. současného programu Horizont Evropa, účast nečlenských států EU. V tomto ohledu země rozlišujeme na: členské státy EU, asociované země k programu Horizont Evropa a třetí země (všechny státy nespadající do prvních dvou skupin). Asociace k programu Horizont Evropa se uskutečňuje prostřednictvím uzavření mezinárodní dohody. Žadatelé z asociovaných zemí se mohou účastnit programu za stejných podmínek jako subjekty z členských států EU. Co se týče účasti subjektů z třetích zemí, na základě HDP bylo určených 115 zemí s nízkými a středními příjmy, jejichž účast bude možné automaticky financovat prostřednictvím programu Horizont Evropa. Kromě toho některé třetí země, které nemají automatický nárok na financování účasti z prostředků rozpočtu Horizontu Evropa, přijaly zvláštní ustanovení pro poskytování finančních prostředků z národních zdrojů pro účastníky v projektech rámcového programu.

Seznam asociovaných zemí k dnešnímu datu naleznete na webu CZELO. Aktualizovaný seznam třetích zemí se systémem spolufinancování naleznete na webu Evropské komise.

Evropské univerzity: do výzvy 2022 bylo podáno celkem 52 žádostí

Po dvou pilotních výzvách byla v listopadu loňského roku vypsána další výzva pro předkládání návrhů na podporu projektů Evropských univerzit. Ta zaujala celkem 52 konsorcií sdružujících na 350 vysokoškolských institucí z celé Evropy. Rozpočet výzvy pro rok 2022 činí dosud rekordních 272 milionů eur. V rámci Tématu 1 (Zintenzivnění předchozí mezinárodní spolupráce mezi institucemi) bylo podáno celkem 21 žádostí zahrnujících 144 řádných partnerů. V rámci Tématu 2 (Rozvoj nové mezinárodní spolupráce mezi institucemi) se přihlásilo 31 konsorcií složených z celkem 208 řádných partnerů. Mezi partnery figurují instituce ze 33 členských států EU a třetích zemí přidružených k programu Erasmus+. Následovat bude kontrola způsobilosti a poté hodnocení projektových žádostí, přičemž výsledky by mohly být zveřejněny koncem července 2022.

Více informací se dočtete na webu Evropské komise.

Erasmus+ Aliance pro inovace − výzva 2022

Cílem výzvy je podpořit inovace prostřednictvím spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu. Společenské výzvy, jako je změna klimatu, digitalizace, měnící se demografie či umělá inteligence jsou jádrem výzvy 2022. Může se jednat o projekty zaměřené na rozvoj inovací ve spolupráci s podniky nebo projekty podporující Pakt pro dovednosti a zaměřené na jeden ze 14 průmyslových ekosystémů. Projektové žádosti je možné podávat prostřednictvím FTOP portálu do 15. září 2022.

Více informací naleznete v informačním letáku, v Příručce k programu a na webu Evropské komise, kde jsou také k dispozici doprovodné materiály pro zájemce o podání žádosti v letošní výzvě.

Zapojte se do Women2Invest a nastartujte svoji kariéru!

Women2Invest je tréninkový a školicí program, který cílí na ženy ze STEAM oborů (přírodní vědy, technologie, technika, umění a matematika), které mají minimální znalosti o investičním prostředí a investicích rizikového kapitálu. Hlavním cílem je napomoci talentovaným ženám nastartovat jejich kariéru v investičním sektoru a také poskytnout investorům další zdroj k náboru nových zaměstnankyň k budoucímu rozšíření jejich investičních týmů. Iniciativa zahrnuje různorodé školící aktivity jako jsou odborné přednášky, simulace investičních procesů a skupinová školení. Účastnicím bude poskytnuta placená stáž ve venture kapitálových fondech a budou mít možnost vybudovat si síť kontaktů a seznámit se se špičkovými odborníky. Stáž bude probíhat po dobu 8 týdnů od poloviny října 2022. Výzva bude otevřena v květnu letošního roku.

Pro více informací k otevření výzvy sledujte web EIT.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.