facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bílá kniha ESFRI: Vize pro výzkumné infrastruktury po roce 2020

2. 5. 2020
Bílá kniha ESFRI: Vize pro výzkumné infrastruktury po roce 2020

Bílá kniha ESFRI přináší inovovanou vizi pro evropské výzkumné infrastruktury po roce 2020. Akcentuje jak význam výzkumných infrastruktur pro rozvoj excelentní vědy v EU, tak i jejich přínosy pro posilování konkurenceschopnosti evropských průmyslových podniků. Zdůrazňuje také roli, kterou mají výzkumné infrastruktury při adresování velkých socioekonomických výzev, potažmo dopady, které mají na každodenní život evropské populace.

Evropské výzkumné infrastruktury jsou jedním ze stěžejních pilířů Evropského výzkumného prostoru (ERA) a představují taktéž jeden z největších úspěchů dosavadní implementace jeho konceptu. Členské státy EU a asociované země spolupracují společně s Evropskou komisí už téměř dvě desetiletí na platformě Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a v rámci procedury tvorby Cestovní mapy ESFRI na tom, aby poskytovaly vědcům a inovátorům ta nejpokročilejší zařízení a podpořily jejich vzájemnou spolupráci a síťování. Toto úsilí vedlo k ustavení již více než 50 evropských výzkumných infrastruktur a mobilizaci investic dosahujících výše 20 miliard EUR.

Díky tomu mají uživatelské komunity evropských výzkumných infrastruktur k dispozici nástroje k realizaci špičkového základního a aplikovaného výzkumu, k vývoji těch nejpokročilejších technologií a zavádění průlomových inovací. Dosavadní vývoj v této oblasti přispěl velmi podstatným způsobem k disponibilitě prvotřídních výzkumných infrastruktur v Evropě a k posílení infrastrukturní základny evropského výzkumu i jeho výsledků.

Předseda ESFRI Jan Hrušák představuje Bílou knihu ESFRI 2020:

 

Výzkumné infrastruktury významně přispívající k naplňování cílů evropských politik

Budoucí koncept ERA předpokládá ještě významnější příspěvek výzkumu a inovací k naplňování cílů evropských politik, jakými jsou posilování evropské konkurenceschopnosti anebo adresování velkých společenských výzev. Uvedené vyplývá z nového politického kontextu EU, a to zejména kladení důrazu na naplňování širokého spektra socioekonomických potřeb, jako jsou například digitalizace evropského průmyslu, zajištění energetické bezpečnosti, snižování dopadů klimatické změny, zachování druhové rozmanitosti, vývoj nových léků proti infekčním onemocněním, zajištění dostatečných vodních zdrojů a potravinové bezpečnosti, a také řešení sociálních výzev, mezi které patří stárnutí populace nebo sociální nerovnosti. Tyto cíle nemohou být naplněny bez nového společného a strategického úsilí evropských výzkumných infrastruktur. ESFRI bude podporovat optimalizaci ekosystému evropských výzkumných infrastruktur tak, aby reflektovaly evropské strategické politické agendy napříč všemi vědními oblastmi a znalostními doménami. To implikuje potřebu „kulturní“ proměny celého výzkumně-infrastrukturního sektoru.

9582

Výzkumná infrastruktura CzechNanoLab – CEITEC Nano

Posilování socioekonomických přínosů a dopadů výzkumných infrastruktur

Nová vize ESFRI, definující mise evropských výzkumných infrastruktur v ERA po roce 2020, je zakotvena v rámci publikace „ESFRI White Paper 2020: Making Science Happen – A New Ambition for Research Infrastructures in the European Research Area“. Tato Bílá kniha ESFRI nastiňuje konsolidaci ekosystému evropských výzkumných infrastruktur tak, aby poskytovaly multidisciplinární a navzájem synchronizované služby pro výzkum, vývoj a inovace, které jejich uživatelským komunitám umožní jak naplňování nejvýznamnějších vědeckých ambicí a posouvání hranic lidského poznání za dosud poznané horizonty, tak i maximalizovat jejich přínosy k adresování celosvětových socioekonomických výzev s dopady na každodenní život evropské populace.

Vize spočívá v naplňování těchto cílů:

  1. Výzkum – udržet naprosto špičkovou úroveň výzkumných infrastruktur tak, aby zprostředkovávaly vysoce ambiciózní a společensky relevantní vědecký výzkum a technologický vývoj a zvyšovaly tím i atraktivitu ERA pro vědce, průmyslové podniky a mezinárodní partnery;
  2. Inovace – urychlit nahlížení evropských výzkumných infrastruktur, jakožto znalostních a inovačních hubů, které jsou hybatelem ekonomického růstu, společenských změn a inovací;
  3. Vzdělávání – propojit výzkumné infrastruktury s vysokoškolskými institucemi za účelem vzdělávání studentů, resp. školení mladých vědeckých pracovníků a průmyslníků, s využitím nejpokročilejších technologií, multidisciplinárního přístupu a znalostí nakládání s daty;
  4. Politiky – posílit soudržnost regionálních, národních a evropských politik a sblížit jejich priority tak, aby byl nadále zabezpečen rozvoj a financování výzkumných infrastruktur a bylo dosaženo synergií s dalšími evropskými politikami a nástroji jejich provádění;
  5. Data – využít vědecká data dosažená výzkumnými infrastrukturami a expertízu v podobě datového inženýrství za účelem naplnění konceptu European Open Science Cloud.

9583

 e-INFRA CZ – IT4Innovations Národní superpočítačové centrum

 

Více informací: Speciální webové stránky Bílé knihy ESFRI 2020.

 

Zdroj: MŠMT