facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI za rok 2019

10. 4. 2020
Podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI za rok 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo podmínky pro odevzdání dat do IS VaVaI 2.0 - RIV20 pro výzkumné organizace a pro ostatní příjemce státní podpory.

Podle ustanovení § 12 odst.1 a podle § 31, odst. 1, odst. 3 a odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a podle § 7 nařízení vlády č. 397 z 19. 10. 2009 (k § 31, odst. 3 zákona) je podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem (dále jen „MŠMT“) o projektech a aktivitách výzkumu a jeho výsledcích.

Z uvedených právních norem vyplývá příjemci státní dotace povinnost předat MŠMT údaje o výsledcích řešení projektů a výzkumných aktivit, jejichž podpora byla ukončena v roce 2019 (nebo dříve), prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI 2.0) - informační oblasti RIV (Registr Informací o Výsledcích) a to pro výsledky výzkumných organizací (VO) v termínu do 14. 5. 2020 stanoveném MŠMT jakožto poskytovatelem a pro výsledky nevýzkumných organizací (NeVO) v termínu do 21. 8. 2020.

Všeobecné podmínky sběru dat do RIV v roce 2020 platí stejné jako v roce 2019.

Každý příjemce (předkladatel výsledků) předává MŠMT údaje o výsledcích dosažených řešením výzkumných projektů financovaných z rozpočtové kapitoly MŠMT, projektů specifického vysokoškolského výzkumu a další výsledky splňující podmínky pro jejich zařazení do RIV, a to zásadně ve struktuře RIV20.

Důležité doplňující informace k předkládání výsledků v roce 2020

Nová verze IS VaVaI 2.8.0 zahrnuje především možnost vytváření takových datových dávek, kde předkladatelem je VVI (Velká Výzkumná Infrastruktura). Označení datové dávky je pak např. RIV20-MSM-90100___,R01.vav, kde 90100, resp. 90xxx je kód příslušné VVI. Mezi tvůrci výsledků v těchto datových dávkách nesmí být uveden žádný domácí tvůrce.

Protože se tyto výsledky nezúčastňují hodnocení VO, je možné takové datové dávky předat poskytovaleti MŠMT v termínu do 21.8.2020.

Důležité dokumentyjsou dostupné na adresách:

Manuál příjemce pro práci s VAVER a informace "RIV - Vkládání záznamů o výsledcích do systému"  je ke stažení zde

Obecné dokumenty, Dokumenty k administraci obsahu formulářů pro informační oblast RIV20 a Dokumenty ke XML formátu *.vav. jsou ke stažení zde

 

Zdroj: MŠMT